Ustawianie ręczne Dewalt Dwe4559

Ustawianie ręczne Dewalt Dwe4559 jest łatwe i szybkie. Przyrząd posiada wbudowany system ustawiania ręcznego, który pozwala na łatwe i precyzyjne ustawienie głębokości wiercenia. System można dostosować do maksymalnie 8 poziomów głębokości wiercenia. Przyrząd posiada wbudowany wskaźnik poziomu, który pomaga w precyzyjnym ustawieniu głębokości. Dodatkowo, Dewalt Dwe4559 ma regulowany uchwyt, dzięki czemu można wygodnie wiercić w różnych materiałach. Przyrząd jest wytrzymały i wygodny w obsłudze, a jego funkcje ustawiania ręcznego pozwalają na precyzyjne wiercenie bez użycia dodatkowych narzędzi.

Ostatnia aktualizacja: Ustawianie ręczne Dewalt Dwe4559

W niniejszej sekcji opisano ręczną konfigurację elementów drukarki, takich jak drukarka, skaner i gniazda kart pamięci, z drugiego lub dodatkowego komputera w sieci prywatnej użytkownika.

Uwaga:

Należy najpierw zainstalować sterowniki drukarki i skanera.

Konfigurowanie portu drukarki

Używanie programu EpsonNet Print (dla systemu Windows)

Za pomocą programu EpsonNet Print można wyszukać urządzenie znajdujące się w tym samym segmencie lub poza routerem. Program EpsonNet Print automatycznie używa adresu IP drukarki w przypadku jego zmiany przez funkcję DHCP serwera lub routera. Program EpsonNet Print jest instalowany wraz z innym oprogramowaniem do komunikacji sieciowej.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby dodać port za pomocą kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).

Należy najpierw zainstalować oprogramowanie Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson). Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM/DVD komputera, a następnie zainstaluj aplikację Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson).

Po przypisaniu portu drukarki w środowisku DHCP za pomocą programu EpsonNet Print, jako ustawienie adresu IP można wybrać opcję Auto, ponieważ drukarka zostanie automatycznie zidentyfikowana przez komputer.

Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci i że protokół TCP/IP jest prawidłowo skonfigurowany.

Interfejs sieciowy musi mieć przydzielony prawidłowy adres IP.

Program EpsonNet Print nie działa w środowisku IPv6.

System Windows 7: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę).

System Windows Vista: Kliknij menu Start, wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania), a następnie opcję Printer (Drukarka) z kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). Wybierz drukarkę, a następnie kliknij opcję Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodawanie drukarki).

System Windows XP: Kliknij menu Start, a następnie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W opcji Printer Tasks (Zadania drukarki) kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Kliknij przycisk Next (Dalej).

System Windows 7/Vista: kliknij Add a local printer (Dodaj drukarkę lokalną). Wybierz przycisk opcji Create a new port (Utwórz nowy port), a następnie wybierz opcję EpsonNet Print Port (Port programu EpsonNet Print) z listy.

System Windows XP: Kliknij opcję Local printer attached to this computer (Drukarka lokalna podłączona do tego komputera), usuń zaznaczenie pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli zostanie wyświetlony alert Zapory, kliknij przycisk Unblock (Odblokuj), a następnie kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_3. gif"/>

Wybierz urządzenie z listy Printer Model (Model drukarki), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli urządzenia docelowego nie ma na liście, kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia przy użyciu nowych parametrów.

Każda kolumna może być sortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, poprzez kliknięcie nagłówka kolumny. Jednak opcja Manual Setting (Ustawienie ręczne) jest zawsze wyświetlana na górze listy, niezależnie od sortowania.

Aby wyszukać urządzenia w innych segmentach, kliknij przycisk N/W Settings (Ustawienia sieciowe). Zaznacz pole wyboru Specific Network Segments (Szczególne segmenty sieci), a następnie wprowadź adres sieciowy i maskę podsieci segmentu, który ma być przeszukiwany. Następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Można również określić opcję Time Before Declaring Communication Error (Czas do zgłoszenia błędu komunikacji). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_4. gif"/>

Sprawdź informacje dotyczące portu urządzenia, który ma być skonfigurowany, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Używanie protokołu Bonjour (dla komputerów Macintosh)

Wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.

Kliknij ikonę Print & Fax (Drukarka i faks).

Kliknij opcję + poniżej listy Printers (Drukarki).

Wybierz nazwę drukarki, która ma zostać podłączona. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_5. gif"/>

Gdy nazwa drukarki zostanie wyświetlona w polu Name (Nazwa), kliknij przycisk Add (Dodaj). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_6. gif"/>

Upewnij się, że drukarka znajduje się na liście Printers (Drukarki).

Podłączanie skanera

Ustaw połączenie EPSON Scan i sprawdź wydajność.

Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

System Windows: Kliknij przycisk Start (lub start), wybierz kolejno opcje Programs (Programy) (lub All Programs (Wszystkie programy)), EPSON, EPSON Scan, a następnie opcję EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).
W systemie Macintosh: kliknij dwukrotnie Macintosh HD, Applications (Programy), Epson Software, a następnie EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).

Jeśli skaner znajduje się na liście, ale nie można go wybrać od razu po wyświetleniu ekranu EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan), należy zaczekać na zakończenie wyszukiwania.

System Windows 7/Vista: Kliknij opcję Allow (Zezwalaj) w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika).

Sprawdź, czy skaner został wybrany, wybierz Network (Sieciowe), a następnie kliknij Add (Dodaj).

Wprowadź Scanner Name (Nazwa skanera) i poczekaj na zakończenie wyszukiwania.

Wybierz adres IP skanera, a następnie kliknij OK.

Jeśli adres nie zostanie wyświetlony, sprawdź połączenie i kliknij Retry (Spróbuj ponownie) lub kliknij Enter address (Wprowadź adres) i wpisz bezpośrednio adres IP. Bezpośrednie wprowadzenie adresu IP wyłącza funkcję śledzenia adresu IP.

Wybierz skaner i kliknij Test (Testuj).

Sprawdź, czy pojawił się komunikat The connection test was successful (Test połączenia ukończony. ) i czy wyświetlona jest nazwa skanera, a następnie kliknij OK.

Konfigurowanie sieciowego gniazda kart pamięci lub urządzenia pamięci masowej USB

W niniejszej sekcji opisano, jak za pomocą panelu sterowania drukarki skonfigurować ustawienia dostępu sieciowego do gniazd kart pamięci drukarki lub podłączonych do niej urządzeń pamięci masowej USB.

Ta cecha nie jest dostępna dla wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Ustawianie sieci w czasie trwania dostępu do karty pamięci może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji.

Wybierz opcję File Sharing Setup (Konfig. udost. plik. ) (File Sharing (Udostępn. plików) w przypadku prostych paneli LCD).

Wybierz opcję USB lub Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (USB lub Network (Sieć) w przypadku dotykowych paneli LCD, Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) lub Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD).

Jeśli jako ustawienie współdzielenia plików wybrano opcję Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych za pomocą gniazda USB. Jeśli wybrano opcję USB (Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych do sieci.

Jeśli do drukarki włożono kartę pamięci, może wyświetlić się komunikat ostrzegawczy. Jeśli taki komunikat się wyświetli, sprawdź jego treść i kliknij OK.

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla systemu Windows)

Mapuj gniazdo kart pamięci drukarki lub urządzenie pamięci masowej USB jako dysk sieciowy.

Windows 7/Vista: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje All Programs (Wszystkie programy), Accessories (Akcesoria) i Run (Uruchom).

Windows XP: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Run (Uruchom).

Wprowadź nazwę hosta drukarki w oknie Open (Otwórz), a następnie kliknij przycisk OK.

Format wprowadzania: \\(the printer’s host name)\

W wyświetlonym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB), a następnie kliknij opcję Map Network Drive (Mapuj dysk sieciowy).

MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) to domyślna fabryczna nazwa udziału.

Wybierz literę dysku z listy Drive (Dysk).

Aby móc używać dysku sieciowego po każdym uruchomieniu komputera, zaznacz pole wyboru Reconnect at logon (Połącz ponownie przy logowaniu).

Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Zmapowany napęd sieciowy zostanie wyświetlony w oknie Computer (Komputer) (lub My Computer (Mój komputer)).

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla komputerów Macintosh)

System Mac OS X 10. 4

Otwórz Finder.

Kliknij Network (Sieć) pod paskiem Sidebar (paskiem bocznym).

Wybierz nazwę swojej drukarki, a następnie kliknij Connect (Połącz).

Na ekranie certyfikacji kliknij OK.

Ikona MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) jest wyświetlana na pulpicie.

System Mac OS X 10. 5/10. 6

Kliknij nazwę swojej drukarki w sekcji SHARED (WSPÓŁDZIELONE) na pasku Sidebar (pasku bocznym).

Kliknij dwukrotnie ikonę MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB).

Do podłączenia gniazda karty sieciowej można również wykorzystać procedurę opisaną poniżej.

Wybierz opcję Connect to Server (Połącz z serwerem) z menu Go (Idź).

Wprowadź następujący tekst w polu Server Address (Adres serwera).
cifs://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
smb://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
(gdzie xxxxxxx to nazwa drukarki w sieci)

Kliknij przycisk Connect (Połącz).

Jeśli wymagana jest nazwa użytkownika i hasło, wprowadź nazwę użytkownika i hasło ustawione dla komputera.

Mac OS X 10. 4: na pulpicie pojawi się ikona napędu sieciowego dla podłączonej karty pamięci. 6: nazwa drukarki i folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawią się w kategorii SHARED (WSPÓŁDZIELONE)na pasku Sidebar (pasku bocznym).

W przypadku systemów Mac OS X 10. 6 miejsce, w którym wyświetlany jest folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) zależy od ustawień programu Finder. Folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawia się w lokalizacji ustawionej dla opcji Connected Servers (Podłączone serwery) w menu Finder - Preferences (Preferencje).

( ilość produktów: 2224)

Filtrowanie

 • Poprzednia strona
 • 1
 • ...
 • 26
 • 27
 • 28
 • ... html? counter=37">38
 • Następna strona

Podpórka rolkowa DeWalt DE7027

343, 95 zł / szt.

Zestaw Combo XR DeWalt DCK285M2

2 161, 00 zł / szt.

Stół roboczy do pilarki DW745 DeWalt DE7450

292, 00 zł / szt.

Pilarka Aligator DeWalt DWE396

1 985, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Zaciski Długie DeWalt DE7030 do stanowiska roboczego DE7023

325, 90 zł / szt.

Odkurzacz przemysłowy DeWalt DWV902L

2 420, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Wiertarka bez udaru DeWalt DWD014S

318, 00 zł / szt.

Worki na pył DeWalt 5szt DWV9401 do D27901 i D27902

76, 00 zł / szt.

Filtr wymienny HEPA DeWalt DCV5801H

117, 00 zł / szt.

Frezarka DeWalt DWE6005

994, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Multi narzędzie XR4AH Dewalt DCS355M2

1 667, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Wiertarka udarowa DeWalt D21570K

1 314, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DeWalt DWE315 Multitool Narzędzie wielofunkcyjne

691, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DEWALT DCM562P1 akumulatorowa dmuchawa 18V

1 175, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>

Szlifierka kątowa DeWalt DWE4227 1200 W 125 mm

666, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Szlifierka kątowa DeWalt DWE4156 115 mm

433, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DeWalt DCK266P3 zestaw narzędzi 18V 3x5. 0Ah Bezszczotkowe

2 381, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Pilarka tarczowa DeWalt DCS391M2

1 961, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DeWALT DCH253N Młotowiertarka akumulatorowa SDS Plus

1 304, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DeWALT DCH253M2 Młotowiertarka akumulatorowa SDS Plus

2 108, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>System odpylający DeWalt D25303DH

807, 89 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DeWALT DCH274N Młotowiertarka akumulatorowa SDS plus uchwyt wiertarski

1 604, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Klucz udarowy DeWalt DCF899N

1 130, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Wyrzynarka DeWalt DW343K

709, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych DeWalt DCK211D2T

826, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DeWalt DW615 frezarka górnowrzecionowa

1 353, 47 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DeWalt DCD785M2 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

1 131, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DeWalt DCD780C2 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

1 120, 87 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DeWalt DCD776C3 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

975, 24 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>DeWalt DCD776C2 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

799, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Radio budowlane DeWalt DCR019

585, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Wiertło SDS-Plus EXTREME 2 DeWalt DT9582

43, 00 zł / szt.

Wiertło SDS-Plus EXTREME 2 DeWalt DT9581

33, 00 zł / szt.

Wiertło SDS-Plus EXTREME 2 DeWalt DT9580

29, 00 zł / szt.

Pilarka Alligator DeWalt DWE398 + drugi brzeszczot DT2976 gratis

2 132, 22 zł / komplet

Młotowiertarka DeWalt D25413K

2 350, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Przykładnia równoległa DeWalt DE3241

57, 00 zł / szt.

Brzeszczoty do pilarki DeWalt DT2963

289, 95 zł / szt.

Brzeszczoty do drewna DeWalt DT2961

168, 95 zł / szt.

Brzeszczoty do drewna DeWalt DT2960

183, 56 zł / szt.

Przecinarka do glazury DeWalt D24000

4 772, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Zagłębiarka DeWalt DWS520K

1 755, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Wiertarka bez udaru DeWalt DWD112S

394, 00 zł / szt.

Wiertarka udarowa DeWalt DWD024

373, 00 zł / szt.

Szlifierka kątowa DeWalt DCG412M2

1 400, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Szlifierka kątowa DeWalt DWE4559

940, 36 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Akumulatorowa gwoździarka 18V DeWALT DCN45RND2

3 479, 00 zł / szt.

Akumulatorowa gwoździarka 18V DeWALT DCN45RNN

2 670, 00 zł / szt.

Zestaw bitów 14 elementów DeWalt DT71502

49, 00 zł / szt.

Chwilowo niedostępny

Zestaw elektronarzędzi Dewalt DCK355P2T

Cena na telefon

Zestaw 5 sztuk brzeszczotów Dewalt DT2355

57, 00 zł / szt.

Wiertarko-wkrętarka DCD805E1T DeWALT - z udarem

1 232, 00 zł / szt. webp" alt="Otwieracz Dewalt za 1 grosz"/>Nowość

Wiertarko-wkrętarka DeWALT DCD999H2T

Zestaw zasilajacy Dewalt DCB1104H2

Klucz udarowy DeWalt DCF891H2T

Piła szablasta DeWALT DCS386H2T

Młotowiertarka DeWALT DCH273H2T

Pilarka szablowa DeWALT DCS367H2T

Grzechotka akumulatorowa Dewalt DCF510N

Wkrętarka do GK Dewalt DCF630NT

 • Następna strona
 • Producent:

 • Kod producenta:

  DWE4559-QS

Zapytaj o produkt Dodaj do porównania Drukuj

1007, 81zł brutto

819, 36zł netto niedostępny - przewidywany termin wysyłki za 3-4 dni robocze Koszt dostawy:od 0, 00zł Zobacz wszystkie
Dostępność:
Cena punktowa:10078 pkt.

Profesjonalna, elektryczna szlifierka kątowa DeWALT model DWE4559, tarcza 230mm, silnik 2400W, pakowana w kartonie.

Szlifierka kątowa posiada system wyrzutu opiłków z powietrzem chłodzącym, chronicy izolację silnika maszyny przed uszkodzeniami. Nowa, zmodernizowana konstrukcja.

Antywibracyjna rękojeść boczna, ustawiana w trzech pozycjach, zwiększa wygodę pracy.

Kliknij, żeby przeczytać pełny opis.

  Opis Dane techniczne Akcesoria Podobne Opinie

  elektryczna szlifierka kątowa 230mm, 2400W DeWALT DWE4559

 • system wyrzutu opiłków wraz z powietrzem chłodzącym chroni izolację silnika maszyny przed uszkodzeniami
 • antywibracyjna rękojeść boczna
 • beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona
 • połączenie uzwojeń stojana bezpośrednio ze szczotkotrzymaczami zwiększa żywotność silnika
 • trzy pozycje rękojeści bocznej zapewniają lepsze wyważenie podczas wykonywania cięcia i szlifowania
 • samoczynne odłączanie się zużytych szczotek stanowi skuteczną ochronę silnika
 • uszczelnione przed pyłem łożyska zwiększają trwałość całej maszyny
 • Dane techniczne szlifierki kątowej DeWALT DWE4559

 • moc: 2400W
 • prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6500 obr/min
 • maksymalna średnica tarczy: 230 mm
 • gwint wrzeciona: M14
 • masa: 5, 7 kg
 • długość: 520 mm
 • wysokość: 145 mm
 • Wyposażenie szlifierki kątowej DeWALT DWE4559

 • beznarzędziowa osłona
 • antywibracyjna boczna rękojeść
 • wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic
 • klucz
 • Firma DeWalt wprowadziła 3-letnią Europejską Gwarancję na Elektronarzędzia, obowiązuje po zarejestrowaniu na stronie DEWALT

  Nasza Firma PHU A/B/C jest autoryzowanym sprzedawcą marki DeWalt i prowadzi autoryzowany serwis. 

   Możesz naprawić każdą maszynę DeWalt'a wysyłając ją do naszego serwisu w A/B/C.

  kod producenta:DWE4559-QS waga kg:5, 7 kg
  na wyposażeniu:beznarzędziowo przestawiana osłona, antywibracyjna rękojeść; wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic, klucz
  prędkość obrotowa na biegu jałowym:6500 obr/min wymiary:dł. 520, wys. 145 mm sprzęgło:nie średnica tarczy:230 mm moc znamionowa:2400 W gwint wrzeciona:M14 łagodny rozruch:funkcja "Antyrestart":opakowanie:karton regulacja prędkości obrotowej:EAN:5035048394922 stan:nowy Gwarancja DeWalt:1 rok - EUROPEJSKA GWARANCJA ELEKTRONARZĘDZI. Gwarancja może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat pod warunkiem rejestracji elektronarzędzia na stronie producenta (dewalt. pl/my-dewalt) w terminie do 4 tygodni (28 dni) od daty zakupu z zastrzeżeniem warunków wyszczególnionych na stronie: dewalt. pl/pomoc-i-wsparcie/gwarancja. Wykluczenia z 3-letniej gwarancji: ładowarki i akumulatory (oprócz serii Powerstack), gwoździarki, DCF921.

  Tylko klienci, którzy kupili ten produkt mogą dodawać opinie. Zarejestruj się w naszym sklepie, kup ten produkt i dodaj swoją opinię. W podziękowaniu za dodanie opinii o produkcie otrzymasz 10 Punktów w programie lojalnościowym!

  Forma dostawy Cena Kurier 0, 00zł Paczkomat Inpost Odbiór w sklepie w Bielsku-Białej ul. Strażacka 37

Ustawianie ręczne Dewalt Dwe4559

Bezpośredni link do pobrania Ustawianie ręczne Dewalt Dwe4559

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawianie ręczne Dewalt Dwe4559