Instrukcje i przepisy Podręcznik Haier Hw100 1411n F

Instrukcje i przepisy w Podręczniku Haier HW100 1411n F są przeznaczone do użycia z urządzeniami Haier. Instrukcje i przepisy są ważnym elementem dobrego użytkowania oraz utrzymania urządzenia w dobrym stanie i działającego w prawidłowy sposób. Podręcznik zawiera wszystkie informacje, instrukcje i przepisy dotyczące użytkowania urządzenia Haier, w tym: bezpieczeństwo, czyszczenie, instalacja i konserwacja. Instrukcje i przepisy w podręczniku Haier HW100 1411n F są ważne aby urządzenie działało bezpiecznie i prawidłowo. Użytkownicy powinni zawsze przestrzegać instrukcji i przepisów w podręczniku, aby uniknąć uszkodzeń i wypadków.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i przepisy Podręcznik Haier Hw100 1411n F

HSR3918FI *
HSOBPIF9183
HSOGPIF9183

* = MP, MX, PG, PH, PB, PW

Instrukcja obsługi lodówki PL

PL OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru / materiałów łatwopalnych.
Symbol wskazuje na ryzyko pożaru, ponieważ używane są materiały łatwopalne. Uważaj, aby nie spowodować pożaru poprzez zapalenie materiału łatwopalnego.

3

Instrukcja obsługi

Chłodziarko-zamrażarka

HSR3918FI *
HSOBPIF9183
HSOGPIF9183

* = MP, MX, PG, PH, PB, PW

EN

EN

Dziękuję Ci

Dziękujemy za zakup produktu Haier.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem tego urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą w jak najlepszym wykorzystaniu urządzenia oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację.

Instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby w każdej chwili można było się z nią zapoznać w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia.

Jeśli sprzedajesz urządzenie, oddajesz je lub zostawiasz podczas przeprowadzki, upewnij się, że przekazałeś również tę instrukcję, aby nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Legenda
Ostrzeżenie Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska

Sprzedaż
Pomóż chronić środowisko i zdrowie ludzkie. Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach, aby je poddać recyklingowi. Pomóż w recyklingu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Zwróć produkt do lokalnego zakładu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem gminy.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń lub uduszenia!
Czynniki chłodnicze i gazy należy utylizować w profesjonalny sposób. Przed prawidłową utylizacją upewnij się, że przewody obwodu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Odciąć przewód zasilający i wyrzucić. Wyjąć tace i szuflady, a także zatrzask i uszczelki drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

Stare urządzenia nadal mają pewną wartość rezydualną. Przyjazna dla środowiska metoda utylizacji zapewni, że cenne surowce można odzyskać i ponownie wykorzystać.

Cyklopentan, łatwopalna substancja nieszkodliwa dla ozonu, służy jako ekspander do pianki izolacyjnej.

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wystąpić w innym przypadku.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt, obsługiwanym przez profesjonalistów.

2

EN

Treść

1 - Informacje dotyczące bezpieczeństwa ………………… 4
2 - Przeznaczenie ……………………… 9
3 - Opis produktu ……………….. 12
4 - Panel sterowania …………………….. 13
5 - Zastosowanie ……………………………… 14
6 - Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ………………… 24
7 - Wyposażenie ………………………… 25
8 - Pielęgnacja i czyszczenie …………………. 27
9 - Rozwiązywanie problemów …………………… 30
10 - Instalacja …………………….. 34
11 - Dane techniczne …………………… 39
12 - Obsługa klienta …………………. 40

3

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa! :
OSTRZEŻENIE!
Przed pierwszym użyciem
 • Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych.
 • Usuń wszystkie opakowania i trzymaj poza zasięgiem dzieci.
 • Odczekaj co najmniej dwie godziny przed zainstalowaniem urządzenia, aby zapewnić pełną wydajność obwodu chłodniczego.
 • Urządzenie zawsze obsługują co najmniej dwie osoby, ponieważ jest ciężkie.
Instalacja
 • Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad i wokół urządzenia.
 • OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zasłonięte.
 • Nigdy nie umieszczaj urządzenia w adamp obszar lub miejsce, w którym może zostać zachlapany wodą. Czyste i suche rozpryski wody i plamy miękką czystą szmatką.
 • Nie instalować urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła (np. Piecyków, grzejników).
 • Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim do jego wielkości i zastosowania.
 • Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z zasilaniem. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z elektrykiem.
 • Urządzenie jest zasilane z sieci 220-240 VAC/50 Hz. Nieprawidłowa objętośćtagWahania mogą spowodować awarię urządzenia, uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki, a także nietypowy hałas podczas pracy. W takim przypadku należy zamontować automatyczny regulator.
 • Nie należy używać rozgałęźników ani przedłużaczy.
 • OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
 • OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przycięty lub uszkodzony.
 • Nie stawaj na kablu zasilającym.

4

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
 • Użyj oddzielnego uziemionego gniazdka dla źródła zasilania, które jest łatwo dostępne. Urządzenie musi być uziemione.
  Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenia jest wyposażony w 3-żyłową (uziemioną) wtyczkę, która pasuje do standardowego 3-żyłowego (uziemionego) gniazda. Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego kołka (uziemienie). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna.
 • OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
Codzienny użytek
 • To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany.
 • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 • Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze, ale nie wolno ich czyścić i instalować.
 • Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
 • Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
 • Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna
 • Jeśli w pobliżu urządzenia ulatnia się gaz węglowy lub inny łatwopalny gaz, należy zamknąć zawór ulatniającego się gazu, otworzyć drzwi i okna oraz nie odłączać przewodu zasilającego lodówki / zamrażarki ani żadnego innego urządzenia.
 • Zwróć uwagę, że urządzenie jest ustawione do pracy w określonym zakresie otoczenia między 10 a 38 ° C. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli zostanie pozostawione na dłuższy czas w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu.
 • Nie umieszczaj niestabilnych przedmiotów (ciężkich przedmiotów, pojemników wypełnionych wodą) na lodówce / zamrażarce, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.
 • Nie ciągnij za półki na drzwiach. Drzwiczki mogą być pochylone, półka na butelki może zostać odciągnięta lub urządzenie może się przewrócić.

5

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
 • Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą uchwytów. Szczelina między drzwiami a szafką jest bardzo wąska. Nie wkładaj rąk w te miejsca, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców. Otwierać lub zamykać drzwi lodówki / zamrażarki tylko wtedy, gdy w zasięgu ruchu drzwi nie ma dzieci.
 • Nigdy nie przechowuj butelkowanego piwa ani napojów, płynów w butelkach lub puszkach (poza wysokim procentem)tage spirytusy), zwłaszcza napoje gazowane w zamrażarce, ponieważ pękają podczas zamrażania.
 • W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki z aerozolem z łatwopalnym propelentem.
 • W urządzeniu nie wolno przechowywać lekarstw, bakterii ani środków chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów wymagających ścisłej temperatury.
 • Sprawdź stan żywności, jeśli doszło do nagrzania w zamrażarce.
 • Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze chłodziarki. Przy wysokich ustawieniach mogą wystąpić ujemne temperatury. Uwaga: butelki mogą pęknąć
 • Nie dotykać zamrożonych produktów mokrymi rękami (nosić rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z zamrażalnika. Istnieje ryzyko zamarznięcia lub powstania pęcherzy po mrozie. PIERWSZA pomoc: natychmiast trzymać pod bieżącą zimną wodą. Nie odsuwaj się!
 • Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni komory zamrażarki podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą przymarznąć do powierzchni.
 • Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Odczekaj co najmniej 7 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
 • OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

6

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
Konserwacja / czyszczenie
 • Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji.
 • Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.
 • Odłączając urządzenie, trzymaj wtyczkę, a nie kabel.
 • Nie czyścić urządzenia twardymi szczotkami, szczotkami drucianymi, proszkiem do czyszczenia, benzyną, octanem amylu, acetonem i podobnymi roztworami organicznymi, roztworami kwasów lub zasad. Proszę czyścić specjalnym detergentem do lodówek / zamrażarek, aby uniknąć uszkodzeń. Na koniec użyj ciepłej wody i roztworu sody oczyszczonej - około łyżki stołowej sody oczyszczonej na litr / kwartę wody. Dokładnie spłucz wodą i wytrzyj do sucha. Nie używaj proszków do czyszczenia ani innych ściernych środków czyszczących. Nie myć zdejmowanych części w zmywarce.
 • Nie zeskrobuj szronu i lodu ostrymi przedmiotami. Nie używaj sprayów, grzejników elektrycznych, takich jak grzejnik, suszarka do włosów, odkurzacz parowy lub inne źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.
 • OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 • Nie próbuj samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
 • Jeśli podświetlenie lampJeśli są uszkodzone, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 • Co najmniej raz w roku należy usuwać kurz z tyłu urządzenia, aby uniknąć zagrożenia pożarem, a także zwiększonego zużycia energii.

7

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 • Nie spryskiwać ani nie przepłukiwać urządzenia podczas czyszczenia.
 • Do czyszczenia urządzenia nie używaj zraszania wodą ani pary.
 • Nie czyść zimnych szklanych półek ani szklanych drzwi gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
 • Jeśli nie używasz urządzenia na dłuższy czas, zostaw je otwarte, aby zapobiec gromadzeniu się w nim nieprzyjemnych zapachów.
Informacje o gazie chłodniczym
OSTRZEŻENIE!

Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy IZOBUTAN (R600a). Upewnij się, że obwód czynnika chłodniczego nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciekający czynnik chłodniczy może spowodować obrażenia oczu lub się zapalić. Jeśli doszło do uszkodzenia, trzymaj z daleka otwarte źródła ognia, dokładnie przewietrz pomieszczenie, zrób nie podłączyć lub odłączyć przewody zasilające urządzenia lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta.
W przypadku kontaktu oczu z czynnikiem chłodniczym, natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast wezwij okulistę. OSTRZEŻENIE: System chłodniczy jest pod wysokim ciśnieniem. Nie tamper z tym. Ponieważ używane są łatwopalne czynniki chłodnicze, należy zainstalować, obsługiwać i serwisować urządzenie ściśle według instrukcji i skontaktować się z profesjonalnym agentem lub naszym serwisem posprzedażowym w celu utylizacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

W przypadku lodówek z funkcją wody lodowej należy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenie:
W przypadku urządzeń nieprzeznaczonych do podłączenia do sieci wodociągowej:
OSTRZEŻENIE: napełniać wyłącznie wodą pitną.
W przypadku urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci wodociągowej:
OSTRZEŻENIE: podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej.
Jeśli chcesz wyczyścić system wodny, zapoznaj się z instrukcją obsługi. W przypadku pytań prosimy o kontakt z obsługą posprzedażową.

8

EN

2-Przeznaczenie

2. 1 Przeznaczenie
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak
- kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa agroturystyczne i przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach mieszkalnych;
- środowiska typu bed and breakfast;
- catering i podobne zastosowania niedetaliczne.

 • Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, a w chłodziarko-zamrażarce będzie używana tylko funkcja Holiday lub funkcja wyłączenia lodówki:
  - Wyjmij jedzenie.
  - Odłącz przewód zasilający.
  - Opróżnij i wyczyść zbiornik na wodę.
  - Wyczyść urządzenie zgodnie z powyższym opisem.
  - Trzymaj drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów w środku.
 • Aby zapewnić bezpieczne przechowywanie artykułów spożywczych lub wina, należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania.
 • Urządzenie należy czyścić przynajmniej raz na cztery tygodnie, aby zapewnić dobrą konserwację i zapobiec zapachom przechowywanej żywności. Zawsze utrzymuj uszczelkę drzwi w czystości.
 1. Proszę wyszorować lodówkę wewnątrz i na zewnątrz, w tym uszczelkę drzwi, półkę na drzwiach, szklane półki, pudełka itp., Miękkim ręcznikiem lub gąbką zamoczoną w ciepłej wodzie (można dodać neutralny detergent).
 2. W przypadku przypadkowego rozlania płynów wszystkie skażone elementy należy wyjąć i umieścić pod bieżącą wodą. Po umyciu wytrzeć i wysuszyć.
 3. Jeśli jest rozlana śmietana (np. Śmietana, topiące się lody), należy usunąć wszystkie zanieczyszczone części, włożyć je na chwilę do ciepłej wody o temperaturze około 40 ° C, a następnie spłukać bieżącą wodą, wysuszyć i ponownie włożyć do lodówki / zamrażarki.
 4. Jeśli jakaś mała część lub element dostanie się do wnętrza lodówki (między półkami lub szufladami), użyj małej miękkiej szczotki, aby ją zwolnić. Jeśli nie możesz dotrzeć do części, skontaktuj się z serwisem Haier.

9

EN

2-Przeznaczenie

 • Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji:

- Otwieranie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odwadniające.
- Zbiorniki na czystą wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłukać instalację wodną podłączoną do źródła wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce / zamrażarce, tak aby nie stykało się z innymi produktami ani nie kapało na nie. Aby zapewnić bezpieczną konserwację żywności, żywność instant i surowe mięso / ryby należy przechowywać oddzielnie.
- Dwugwiazdkowe przedziały na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów i produkcji kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie chłodnicze będzie pozostawione puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

 • Szczegóły dotyczące najbardziej odpowiedniej części komory urządzenia, w której mają być przechowywane określone rodzaje żywności, biorąc pod uwagę rozkład temperatury, jaka może występować w różnych komorach urządzenia, znajdują się w drugiej części instrukcji.

10

EN

2-Przeznaczenie

Sprzedaż

Projekt Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że ​​tego produktu nie wolno traktować jak zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Ponieważ stosowane są łatwopalne gazy izolacyjne, prosimy o kontakt z profesjonalnym agentem lub naszym serwisem posprzedażnym w celu utylizacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia lub uduszenia!
Czynniki chłodnicze i gazy należy utylizować w profesjonalny sposób. Odetnij przewód zasilający i wyrzuć go. Wyjmij tace i szuflady, a także zatrzask drzwi i uszczelki, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

Akcesoria 2. 2
Sprawdź akcesoria i literaturę zgodnie z poniższą listą (Rys. 2. 2):

Fajka wodna Filtr wody Adapter 6. 35 mm z zaworem

Adapter 6. 35 mm Taca na jajka 2 klipsy

Etykieta energetyczna Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi

11

EN

Opis 3-produktów

Uwaga 1

Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.

Zdjęcie urządzenia (rys. 3)

A: Komora zamrażarki B: Komora lodówki

1 Sufit camp 8 regulowanych nóżek
2 Kostkarka do lodu z pojemnikiem na lód 9 Przewód powietrza
3 Kanał powietrzny 10 Sufit lamp
4 Dozownik wody i lodu 11 Tacka na jajka
5 Półki do przechowywania 12 Półka na drzwiach / uchwyt na butelki
6 Półki z czujnikiem 13
7 szuflad 14 szuflad

12

EN

4-panel sterowania

Panel sterowania (rys. 4)

Klawisze: Wskaźniki:

Włączanie / wyłączanie funkcji wakacyjnej Tryb wakacyjny
B Regulacja temperatury zamrażarki b1 Temperatura zamrażarki; b2 Tryb Super-Freeze
C Reset filtra c Stan wymiany filtra
D Włączanie / wyłączanie funkcji kostkarki do lodu. D Status kostkarki do lodu
E Włączanie / wyłączanie funkcji Auto Set e Status Auto Set
F Regulacja temperatury lodówki f1 Temperatura lodówki; Tryb f2 Super-Cool
G Przełącznik blokady panelu g Blokada panelu
H Wybór funkcji dozownika h Stan dozownika

13

EN

5- Użyj

5. 1 Przed pierwszym użyciem
 • Usuń wszystkie materiały opakowaniowe. trzymaj je poza zasięgiem dzieci i utylizuj w sposób przyjazny dla środowiska.
 • Wyczyść urządzenie wewnątrz i na zewnątrz. a także wnętrze i akcesoria wodą z łagodnym detergentem i dobrze osusz miękką ściereczką.
 • Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia. odczekać co najmniej 2 godziny przed podłączeniem go do zasilania. Patrz rozdział INSTALACJA.
 • Przed załadowaniem potrawami należy wstępnie schłodzić komory przy wysokich ustawieniach. Funkcje Super Cool i Super Freeze pomagają szybko schłodzić komory.
 • Temperatura lodówki i zamrażarki są automatycznie ustawiane odpowiednio na 5 ° C i -18 ° C. Oto zalecane ustawienia. W razie potrzeby. możesz zmienić te temperatury ręcznie. Zobacz tryb ręcznej regulacji.

5. 2 Przyciski sensorowe
Klawisze na panelu sterowania to klawisze sensorowe. które mogłyby zareagować przy lekkim dotknięciu palcem.

5. 3 Włączanie / wyłączanie urządzenia
Urządzenie działa natychmiast po podłączeniu do zasilania. Wyświetlane temperatury będą wskazywać rzeczywiste temperatury w komorze. Blokada panelu może być aktywna.
Opróżnij urządzenie przed wyłączeniem. Aby wyłączyć urządzenie. wyciągnij przewód zasilający z gniazdka.

Uwaga: ustawienia wstępne

 • Urządzenie jest wstępnie ustawione na zalecaną temperaturę 5 ° C (lodówka) i -18 ° C (zamrażarka). W normalnych warunkach otoczenia nie ma potrzeby ustawiania temperatury.
 • Gdy urządzenie jest włączone po odłączeniu od głównego źródła zasilania. osiągnięcie prawidłowej temperatury może zająć do 12 godzin. 4 Zablokuj / odblokuj panel

  • Dotknąć klawisz „G” (blokada na 3 sek. ) Przez 3 sekundy, aby zablokować przyciski ustawień temperatury i funkcji przed aktywacją.
  • Zapala się wskaźnik „g” (rys. 5. 4) i podświetlenie panelu zostaje wyłączone. Ikona miga, jeśli przycisk zostanie dotknięty, gdy blokada panelu jest aktywna.
  • Aby odblokować panel, ponownie dotknij klawisza przez 3 sekundy.

  Uwaga: blokada panelu

  Centrala jest automatycznie blokowana przed aktywacją, jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. W przypadku jakichkolwiek ustawień, z wyjątkiem funkcji dozownika, panel sterowania musi być odblokowany. 5 Tryb czuwania

  Ekran wyświetlacza wyłącza się automatycznie po 30 sekundach od dotknięcia klawisza. Wyświetlacz jest automatycznie blokowany. Zapala się automatycznie po dotknięciu dowolnego klawisza lub otwarciu jednych z drzwi.

  14

  EN

  5-użycie

  5. 6 Alarm otwarcia drzwi

  Gdy drzwi są otwarte dłużej niż 1 minutę. rozlega się alarm otwarcia drzwi. Alarm można wyciszyć zamykając drzwi. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 7 minut. światło wewnątrz przedziału wyłącza się automatycznie. 7 Wybierz tryb pracy

  Musisz wybrać jeden z następujących dwóch sposobów ustawienia urządzenia:

  5. 7. 1 Tryb Auto Set

  Jeśli nie masz żadnych specjalnych wymagań, zalecamy skorzystanie z trybu Auto Set: W tym trybie urządzenie automatycznie dostosowuje ustawienie temperatury w zależności od temperatury otoczenia i zmian temperatury w urządzeniu.

  1. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys. 4).
  2. Przycisk dotykowy „E” (Auto Set) (Rys. 1-1)
  3. Wskaźnik „e” zapala się i funkcja jest aktywna (rys. 1-2).

  Powtarzając powyższe kroki lub wybierając tryb Holiday / Super-Freeze / Super-Cool, można ponownie wyłączyć tę funkcję.

  Uwaga: tryb Auto Set

  W trybie Auto Set. temperatury lodówki i zamrażarki nie można regulować ręcznie.

  5. 2 Tryb regulacji ręcznej

  Jeśli chcesz ręcznie wyregulować temperaturę urządzenia, aby przechowywać określoną żywność. temperaturę można ustawić za pomocą przycisku regulacji temperatury:

  5. 1 Wyreguluj temperaturę lodówki

  1. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys.
  2. Dotknąć przycisk „F” (Lodówka), aby wybrać komorę lodówki. Temperatura w komorze chłodziarki (f1) zaczyna migać (rys. 2-1).
  3. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk „F” (Lodówka), aż żądana temperatura zacznie migać (Rys. 2-2). Przy każdym naciśnięciu klawisza rozlega się sygnał. Temperatura rośnie w sekwencjach co 1 ° C od minimum 1 ° C do maksymalnie 9 ° C. Optymalna temperatura w lodówce to 5 ° C. Niższe temperatury oznaczają niepotrzebne zużycie energii.
  4. Dotknij dowolnego klawisza oprócz „F” (lodówka), aby potwierdzić, lub ustawienie zostanie potwierdzone automatycznie po 5 sekundach. Wyświetlana temperatura przestaje migać.

  15

  EN

  5-użycie

  Uwaga: konflikt z innymi funkcjami

  Temperatury nie można regulować, jeśli aktywna jest jakakolwiek inna funkcja (Super Cool, Super Freeze. Holiday lub Auto Set) lub wyświetlacz jest zablokowany. Odpowiedni wskaźnik zacznie migać wraz z brzęczykiem. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjust-the-temperature-of-the-freezer-300x157. png" alt="Dostosuj temperaturę zamrażarki" width="300" height="157" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjust-the-temperature-of-the-freezer-768x401. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjust-the-temperature-of-the-freezer. png 866w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 866w"/>

  5. 2 Dostosuj temperaturę zamrażarki
  1. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys.
  2. Dotknąć przycisk „B” (zamrażarka), aby wybrać komorę zamrażarki. Temperatura w zamrażarce (b1) zaczyna migać (rys. 2-3).
  3. Kilkakrotnie dotknąć przycisk „B” (zamrażarka), aż zacznie migać żądana temperatura (rys. 2-4). Przy każdym naciśnięciu klawisza rozlega się sygnał dźwiękowy. Temperatura rośnie w sekwencjach po 1 ° C od -14 ° C do -24 ° C. Optymalna temperatura w zamrażarce to -18 ° C.
  4. Dotknij dowolnego przycisku oprócz „B” (zamrażarka), aby potwierdzić, lub ustawienie zostanie potwierdzone automatycznie po 5 sekundach.

  Uwaga: wpływ na temperaturę

  Na temperaturę wewnętrzną mają wpływ następujące czynniki:

  • Temperatura otoczenia
  • Ilość przechowywanej żywności
  • Częstotliwość otwierania drzwi
  • Instalacja urządzenia
  5. 8 Funkcja Super-Cool

  Włącz funkcję Super-Cool, jeśli chcesz dodać dużą ilość jedzenia za jednym razem (npample po zakupie). Funkcja Super-Cool przyspiesza schładzanie świeżej żywności i chroni już przechowywane towary przed niepożądanym nagrzaniem.

  1. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys.
  2. Dotykać klawisz „F” (lodówka) przez 3 sekundy. Zapala się wskaźnik „f2 ″ i funkcja jest aktywna. (Rys. 8).

  Ta sama operacja zatrzymuje funkcję Super-Cool. png"/>Uwaga: Automatyczne wyłączanie

  • Ta funkcja zostanie automatycznie wyłączona po około 6 godzinach.
  • Funkcja jest również wyłączona, jeśli wybrano tryb Auto Set lub Holiday.

  16

  EN

  5-użycie

  5. 9 Funkcja Super-Freeze

  Świeżą żywność należy zamrozić do samego rdzenia tak szybko, jak to możliwe. Pozwala to zachować najlepszą wartość odżywczą. wygląd i smak. Funkcja Super-Freeze przyspiesza zamrażanie świeżej żywności i chroni już przechowywany towar przed niepożądanym nagrzaniem. Jeśli musisz zamrozić dużą ilość żywności na raz. zalecane jest ustawienie funkcji Super-Freeze z wyprzedzeniem 12 h przed włożeniem żywności. plus/wp-content/uploads/2021/05/Super-Freeze-function-297x300. png" alt="Funkcja Super-Freeze" width="141" height="142" data-ezsrcset="https://manuals. png 297w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Super-Freeze-function-150x150. png 150w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Super-Freeze-function-120x120. png 120w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Super-Freeze-function. png 438w" sizes="(max-width: 141px) 100vw, 141px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 438w"/>

  1. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys.
  2. Dotknij klawisza „B” (zamrażarka) przez 3 sekundy. Wskaźnik „b2” zaświeci się i funkcja zostanie aktywowana. 9).

  Ta sama operacja zatrzymuje funkcję Super-Freeze.

  Uwaga: Automatyczne wyłączanie

  • Funkcja Super-Freeze wyłącza się automatycznie po około 50 godzinach.
  5. 10 Funkcja urlopowa

  Ta funkcja ustawia temperaturę lodówki na 17 ° C. Pozwala to na zamknięcie drzwi pustej lodówki bez powodowania nieprzyjemnego zapachu lub pleśni podczas długiej nieobecności (np. Podczas wakacji). To ustawienie nie ma wpływu na komorę zamrażarki.

 • Dotykać klawisz „A” (wakacje) i przytrzymać przez 3 sekundy. Wskaźnik „a” zapala się i funkcja jest aktywna (rys. 10).
 • Powtarzając powyższe kroki lub wybierając inną funkcję, można wyłączyć tę funkcję. plus/wp-content/uploads/2021/05/34-3-300x285. png" alt="Ikona ostrzeżenia" width="52" height="49" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/34-3. png 608w" sizes="(max-width: 52px) 100vw, 52px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 608w"/>OSTRZEŻENIE!
  Gdy funkcja Holiday jest aktywna, w chłodziarce nie wolno przechowywać żadnych towarów. Temperatura + 17 ° C jest zbyt wysoka, aby przechowywać żywność.

  17

  EN

  5-użycie

  5. 11 Funkcja kostkarki do lodu

  Ta funkcja umożliwia produkcję lodu. które można wyjąć przez dozownik.

  Kostkarka do lodu okresowo otrzymuje automatyczny przepływ wody zamarzniętej w kostki lodu. Wydajność kostkarki do lodu zależy od temperatury otoczenia. częstotliwość otwierania drzwi zamrażarki. i ustawienie temperatury w zamrażarce. Maksymalna dzienna produkcja lodu wynosi 1. 1 kg, jeśli temperatura zamrażarki jest ustawiona na -24 ° C w warunkach temperatury otoczenia wynoszącej 25 ° C.

  1. Upewnij się, że zawór doprowadzający wodę jest otwarty.
  2. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys.
  3. Dotknij klawisz „D” (wł. / Wył. Lodu).
  4. Wskaźnik „d” zapala się i funkcja jest aktywna (rys. 11).

  Powtarzając krok 2 - krok 4, można ponownie wyłączyć tę funkcję.

  Uwaga: funkcja kostkarki do lodu

  • Gdy aplikacja jest włączona. kostkarka do lodu jest domyślnie wyłączona.
  • Jeśli kostki lodu nie są potrzebne przez dłuższy czas, należy wyłączyć funkcję kostkarki do lodu, opróżnić pojemnik i włożyć wyczyszczony pojemnik.
  • Kostkarkę do lodu można skonfigurować tylko u producenta lub zakupić od przedstawiciela serwisowego.
  5. 11. 1 Pobieranie kostek lodu z dystrybutora

  1. Naciśnij przycisk „Kostki”, aby wybrać kostki lodu. Zaświeci się ikona „Cubed” (rys. 1-1).
  2. Umieść szklankę pod dozownikiem wody i lodu (rys. 1-2) z przodu urządzenia.
  3. Upewnij się, że szklanka znajduje się blisko wylotu dystrybutora, aby zapobiec wypadaniu kostek lodu.
  4. Dociśnij szybę do dźwigni. Do szklanki wpadają kostki lodu.

  Uwaga: zdobywanie lodu

  • Gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy i jeśli uruchomisz funkcję lodu, gdy pojemnik jest pusty, przygotowanie pierwszej partii kostek lodu może zająć do 24 godzin.
  • Pierwszej produkcji kostek lodu (ok. 20 sztuk) nie należy spożywać po pierwszym użyciu. po długim nieużywaniu funkcji kostkarki do lodu i po wymianie filtra.

  18

  EN

  5-użycie

  Uwaga: zdobywanie lodu

  • Nie wyjmuj napełnionego pojemnika na lód z zamrażarki na dłużej niż to konieczne, ponieważ kostki lodu mogą się stopić.
  • W okresach rzadkiego wycofywania lodu. kostki mogą się sklejać. To normalne.
  • Jeśli kostki lodu zestarzeją się, wyrzuć je i wyczyść pojemnik na lód.
  • 3 sekundy po dostarczeniu lodu, klapka dozownika zamyka się z dźwiękiem „phut”. Nie wyjmuj szklanki przez 2–3 sekundy, ponieważ może wytworzyć się dodatkowa woda lub lód.
  • Lód kruszony może być wydawany zamiast lodu w kostkach, jeśli jako ostatnią wybraną opcję był lód kruszony.
  • Nie umieszczaj kostek lodu, które nie zostały wyprodukowane przez kostkarkę, do pojemnika na lód, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.
  • Możesz przełączyć ustawienie dystrybutora na wodę. Pokrojony w kostkę. lub Zgnieciony, nawet gdy wyświetlacz jest zablokowany.
  5. 2 Pobieranie pokruszonego lodu z dystrybutora
  1. Naciśnij przycisk „Kruszony-”, aby wybrać kruszony lód. Zapala się ikona „Zgnieciony” (Rys. 2).
  2. Upewnij się, że szklanka znajduje się blisko wylotu dystrybutora, aby zapobiec wypadnięciu pokruszonego lodu. Do szklanki wpada kruszony lód.

  OSTRZEŻENIE!

  • Nie używaj głęboko. wąskie, kruche lub delikatne szklanki lub kubki papierowe z dozownikiem.
  • Nigdy nie wkładaj napojów w puszkach ani jedzenia do pojemnika na lód. ponieważ spowoduje to uszkodzenie mechanizmu zgniatającego.
  • Nie zdejmuj pokrywy kostkarki do lodu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
  5. 12 Funkcja zimnej wody

  Dzięki tej funkcji zbiornik w lodówce jest automatycznie napełniany wodą pitną, która jest schładzana do temperatury pitnej i może być nalewana. plus/wp-content/uploads/2021/05/Cool-water-function-287x300. png" alt="Funkcja zimnej wody" width="287" height="300" data-ezsrcset="https://manuals. png 287w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Cool-water-function-768x801. plus/wp-content/uploads/2021/05/Cool-water-function. png 827w" sizes="(max-width: 287px) 100vw, 287px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 827w"/>

  1. Upewnij się, że zawór doprowadzający wodę jest otwarty.
  2. Przycisk dotykowy (Woda) (Rys. 12-1).
  3. Wskaźnik świeci się. funkcja jest aktywna (rys. 12-2) i można pobierać wodę.

  19

  EN

  5-użycie

  5. 12. 1 Pobieranie wody z dystrybutora
  1. Naciśnij przycisk „Woda”, aby wybrać zimną wodę. Zapala się ikona wody.
  2. Umieść szklankę pod dozownikiem wody i lodu (rys.
  3. Upewnij się, że szklanka znajduje się w jednej linii z dozownikiem, aby zapobiec rozpryskiwaniu się wody. Woda wpływa do szklanki.

  Uwaga: dystrybutor wody

  • Przy pierwszym użyciu należy nacisnąć dźwignię dozownika przez 3 minuty, aby usunąć powietrze z przewodu.
  • Pierwszych 7 szklanek wody nie powinno być wypijanych po pierwszym uruchomieniu lub po
   długa przerwa w użytkowaniu.
  • Pierwsze kilka szklanek wody, które wyjmiesz, jest cieplejszych niż następne szklanki.
  • Jeśli lubisz bardzo zimną wodę, włóż do szklanki kilka kostek lodu z pojemnika na lód.
  • Woda z tacy powinna zostać usunięta. ponieważ może się rozlać, gdy drzwi się otwierają i zamykają.
  5. 13 Zmień wskaźnik filtra

  Mniej więcej co 6 miesięcy. zapala się kontrolka „Wymień filtr” (Rys. 13). Oznacza to, że należy wymienić filtr wody. Patrz KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.

  Filtr w rurze wodnej pochłania zanieczyszczenia i sprawia, że ​​woda / lód są czyste i higieniczne. Po długim okresie użytkowania kostki lodu mogą się zmniejszyć, ponieważ filtr jest zablokowany przez zanieczyszczenia.

  Uwaga: wymiana filtra

  • Dla nienagannej jakości kostek lodu. ważna jest regularna wymiana filtra wody. Jeśli jakość wody wykazuje oznaki pogorszenia. wizualnie lub smakowo. filtr należy wymienić wcześniej - zanim zapali się lampka kontrolna.
  • Po zamontowaniu nowego filtra nie należy zużywać kolejnej produkcji kostek lodu (ok. 20 sztuk) lub wody (ok. 7 szklanek).
  5. 13. 1 Zresetuj wskaźnik wymiany filtra

  Dotknąć klawisz „C” (3-sekundowe resetowanie filtra) przez 3 sekundy. Wskaźnik „Change Filter” (c) gaśnie.

  Uwaga: Zresetuj wskaźnik wymiany filtra

  Aby uniknąć chorób. nie wyłączaj wskaźnika Change Filter bez wymiany filtra.

  20

  EN

  5-użycie

  5. 14 Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności
  5. 14. 1 Przechowywanie w chłodziarce
  • Utrzymuj temperaturę lodówki poniżej 5 ° C.
  • Gorącą żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej przed włożeniem do urządzenia.
  • Żywność przechowywaną w lodówce należy umyć i wysuszyć przed przechowywaniem.
  • Żywność, która ma być przechowywana, powinna być odpowiednio zapieczętowana, aby uniknąć zmian zapachu lub smaku.
  • Nie przechowuj nadmiernych ilości żywności. Pozostaw odstępy między potrawami, aby umożliwić przepływ zimnego powietrza wokół nich, aby uzyskać lepsze i bardziej jednorodne chłodzenie.
  • Żywność spożywaną codziennie należy przechowywać z przodu półki.
  • Pozostaw szczelinę między jedzeniem a ścianami wewnętrznymi, umożliwiając przepływ powietrza. Szczególnie nie należy przechowywać żywności przy tylnej ścianie: żywność może przymarznąć do tylnej ściany. Unikaj bezpośredniego kontaktu żywności (szczególnie tłustej lub kwaśnej) z wewnętrzną wyściółką, ponieważ olej / kwas może zniszczyć wewnętrzną wyściółkę. Usuń zabrudzenia oleiste / kwaśne, gdy tylko zostaną znalezione.
  • Rozmrozić mrożonki w komorze lodówki. Tą drogą. mrożonki można wykorzystać do obniżenia temperatury w komorze i oszczędzania energii.
  • Proces dojrzewania owoców i warzyw, np. Cukinii. melony. papaja, banan. Ananas. itp. można przyspieszyć w lodówce. Dlatego nie zaleca się przechowywania ich w lodówce. Jednak dojrzewanie silnie zielonych owoców może być przez pewien czas promowane. Cebulę, czosnek, imbir i inne warzywa korzeniowe również należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
  • Nieprzyjemne zapachy wewnątrz lodówki świadczą o tym, że coś się rozlało i należy je wyczyścić. Zobacz KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.
  • Różne rodzaje żywności należy umieszczać w różnych miejscach zgodnie z ich właściwościami (rys. 1):

  1. Masło, ser itp.
  2 jajka. konserwy, przyprawy itp.
  3. Napoje i żywność butelkowana.
  4. Żywność marynowana, konserwy itp.
  5/6. Produkty mięsne, ryby, surowa żywność
  7. Puszki, produkty mleczne itp.
  8. Owoce, warzywa, sałata. itp
  9. Gotowane mięso. kiełbaski. plus/wp-content/uploads/2021/05/Stoting-into-the-fridge-copartment-217x300. png" alt="Wkładamy do komory lodówki" width="217" height="300" data-ezsrcset="https://manuals. png 217w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Stoting-into-the-fridge-copartment. png 633w" sizes="(max-width: 217px) 100vw, 217px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 633w"/>

  21

  EN

  5-użycie

  5. 2 Przechowywanie w zamrażarce
  • Utrzymuj temperaturę zamrażarki -18 ° C.
  • Na 12 godzin przed zamrożeniem dodatkowe elementy należy włączyć funkcję Super-Freeze: w przypadku małych ilości żywności wystarczy 4-6 godzin.
  • Gorącą żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej przed włożeniem do zamrażalnika.
  • Potrawy pokrojone na małe porcje szybciej zamarzają i łatwiej je rozmrażać i gotować. Zalecana waga każdej porcji to mniej niż 2. 5 kg
  • Lepiej jest zapakować żywność przed włożeniem jej do zamrażarki. Opakowanie zewnętrzne musi być suche, aby uniknąć sklejania się worków. Materiały opakowaniowe powinny być bezzapachowe, hermetyczne. nietoksyczny i nietoksyczny.
  • Aby uniknąć upływu okresów przechowywania, należy zwrócić uwagę na datę zamrożenia, termin i nazwę żywności na opakowaniu zgodnie z okresami przechowywania różnych produktów spożywczych.
  • OSTRZEŻENIE! : Kwas. zasady i sól itp. mogą spowodować erozję wewnętrznej powierzchni zamrażarki. Nie kłaść potraw zawierających te substancje (np. Ryby morskie) bezpośrednio na powierzchni wewnętrznej. Słoną wodę w zamrażarce należy natychmiast wyczyścić.
  • Nie przekraczać czasu przechowywania żywności zalecanego przez producenta. Wyjmij tylko wymaganą ilość żywności z zamrażarki. 2):

  1. Mniejsze przedmioty. takie jak lody. warzywa. chleb itp.
  2. Duże / cięższe porcje jedzenia. takie jak pieczenie mięsne do pieczenia

  Uwaga: przechowywanie

  • Zachowaj odległość większą niż 10 mm między potrawą a czujnikiem, aby zapewnić efekt chłodzenia.
  • Podczas pracy należy pozostawić najniższą szufladę w urządzeniu, aby zapewnić efekt chłodzenia.
  • Artykuły spożywcze zawierające lód (np. Lody itp. ) Należy przechowywać w zamrażarce zamiast w uchwytach na butelki. Zmiany temperatury, na jakie narażone są uchwyty na butelki. spowodowane otwieraniem i zamykaniem drzwi. może rozmrażać żywność.

  22

  EN

  5-użycie

  • Szybko spożywaj rozmrożoną żywność. Rozmrożonej żywności nie można ponownie zamrażać, chyba że zostanie najpierw ugotowana, w przeciwnym razie może stać się niejadalna.
  • Nie wkładaj nadmiernych ilości świeżej żywności do zamrażalnika. Sprawdź zdolność zamrażania zamrażarki - patrz DANE TECHNICZNE lub dane na tabliczce znamionowej.
  • Żywność można przechowywać w zamrażarce w temperaturze co najmniej -18 ° C przez 2 do 12 miesięcy. w zależności od jego właściwości (np. mięso: 3-12 miesięcy. warzywa: 6-12 miesięcy)
  • Podczas zamrażania świeżej żywności. unikaj kontaktu z już zamrożoną żywnością. Ryzyko rozmrożenia!
  • Rozmrozić mrożonki w lodówce.
  5. 3 Przechowując komercyjnie mrożonki, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  • Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi czasu przechowywania żywności. Nie przekraczaj tych wytycznych!
  • Staraj się, aby czas między zakupem a przechowywaniem był jak najkrótszy, aby zachować jakość żywności.
  • Kupuj mrożonki, które były przechowywane w temperaturze -18 ° C lub niższej.
  • Unikaj kupowania żywności z lodem lub szronem na opakowaniu - oznacza to, że produkty mogły zostać w pewnym momencie częściowo rozmrożone i ponownie zamrożone - wzrost temperatury wpływa na jakość żywności.

  23

  EN

  6-wskazówki dotyczące oszczędzania energii

  Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

  • Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane (patrz INSTALACJA).
  • Nie instalować urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła (np. Pieców, grzejników).
  • Unikaj niepotrzebnie niskiej temperatury w urządzeniu. Zużycie energii rośnie, im niższa jest ustawiona temperatura w urządzeniu.
  • Funkcje takie jak Super-Cool lub Super-Freeze zużywają więcej energii.
  • Pozwól ciepłym potrawom ostygnąć przed włożeniem ich do urządzenia.
  • Otwierać drzwi urządzenia możliwie jak najmniej i na krótko.
  • Nie przepełniaj urządzenia, aby nie utrudniać przepływu powietrza.
  • Unikaj powietrza w opakowaniu żywności.
  • Utrzymuj uszczelki drzwi w czystości, aby drzwi zawsze zamykały się prawidłowo.

  Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga przechowywania szuflad w urządzeniu. pudełko na żywność i półki w stanie fabrycznym. a żywność należy umieszczać tak daleko, jak to możliwe, bez blokowania wylotu powietrza z kanału.

  24

  EN

  7-Wyposażenie

  7. 1 Regulowane półki

  Wysokość półek można regulować, aby dopasować ją do potrzeb przechowywania. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjustable-shelves-300x215. png" alt="Regulowane półki" width="195" height="140" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjustable-shelves-768x550. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjustable-shelves. png 870w" sizes="(max-width: 195px) 100vw, 195px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 870w"/>

  1. Aby przemieścić półkę, należy ją najpierw usunąć, unosząc tylną krawędź (1) i wyciągając ją (2) (Rys. 1).
  2. Aby go ponownie zainstalować, umieść go na zaczepach po obu stronach i popchnij do najbardziej tylnej pozycji, aż tył półki zostanie zamocowany w szczelinach po bokach

  Uwaga: półki

  Upewnij się, że wszystkie końce półki są wypoziomowane.

  7. 2 Wyjmowane półki na drzwiach / uchwyt na butelki

  Półki na drzwiach / uchwyt na butelki można wyjąć do czyszczenia:

  1. Połóż ręce po obu stronach stelaża / uchwytu i unieś go do góry (1) (rys.
  2. Wyciągnij półkę na drzwiach / uchwyt na butelki (2).
  3. Aby włożyć półkę na drzwi / uchwyt na butelki, powyższe kroki należy wykonać w odwrotnej kolejności.
  7. 3 Wyjmowana szuflada

  Aby wyjąć szufladę chłodziarki lub zamrażarki, należy maksymalnie wysunąć (1). podnieść i wyjąć (2) (Rys. 3). plus/wp-content/uploads/2021/05/Removable-drawer-300x201. png" alt="Wyjmowana szuflada" width="300" height="201" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Removable-drawer. png 673w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 673w"/>

  W celu włożenia szuflady powyższe kroki należy wykonać w odwrotnej kolejności.

  7. 4 Pojemnik na lód
  7. 4. 1 Zatrzymanie produkcji lodu

  Jeśli przez długi czas nie jest potrzebny lód ani woda. zawór między dopływem wody a urządzeniem można wyłączyć.

  Pojemnik na lód należy wyczyścić. wysuszone i włóż z powrotem do urządzenia, aby zapobiec pojawianiu się nieprzyjemnych zapachów.

  7. 2 Wyjmowanie pojemnika na lód (rys. 2)

  1. Chwyć oba boczne uchwyty
  2. Podnieś pojemnik.
  3. Wyciągnij pojemnik.

  25

  EN

  7-Wyposażenie

  7. 3 Ponowna instalacja pojemnika na lód (rys. 3)

  Aby ponownie zainstalować pojemnik na lód, wspornik w kształcie litery U za pojemnikiem na lód (1 na Rys. 3) musi być wyrównany z odpowiednią metalową konstrukcją. Wykonaj czynności od 7. 2 w odwrotnej kolejności. png"/>Uwaga: pojemnik na lód
  Wilgoć może się skroplić i zamrozić pojemnik na lód.

  7. 5 Światło

  Oświetlenie wewnętrzne LED włącza się po otwarciu drzwi. Żadne inne ustawienia urządzenia nie wpływają na działanie świateł.

  26

  EN

  8-Pielęgnacja i czyszczenie

  OSTRZEŻENIE!

  Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.

  General 8. 1

  Urządzenie należy czyścić, gdy przechowywana jest niewielka ilość żywności lub nie jest przechowywana wcale.

  Urządzenie należy czyścić co cztery tygodnie, aby zapewnić dobrą konserwację i zapobiec nieprzyjemnym zapachom przechowywanej żywności.

  OSTRZEŻENIE!

  • Nie czyścić urządzenia twardymi szczotkami. szczotki druciane, proszek do prania. benzyna. octan amylu, aceton i podobne roztwory organiczne, roztwory kwaśne lub zasadowe. Proszę czyścić specjalnym detergentem do lodówek, aby uniknąć uszkodzeń.
  • Nie spryskiwać ani nie przepłukiwać urządzenia podczas czyszczenia.
  • Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą.
  • Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni komory zamrażarki. zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą przymarznąć do powierzchni.
  • W przypadku nagrzewania sprawdzić stan mrożonek.

  • Zawsze utrzymuj uszczelkę drzwi w czystości.
  • Wyczyść wnętrze i obudowę urządzenia gąbką dampw ciepłej wodzie i neutralnym detergencie (rys. 8.
  • Wypłucz i wysusz miękką szmatką.
  • Akcesoria czyścić tylko ciepłą wodą i neutralnym detergentem.
  • Nie myć żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
  • Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może spowodować uszkodzenie sprężarki.
  8. 2 Czyszczenie pojemnika na lód

  Okresowo czyść pojemnik na lód ciepłą wodą, zwłaszcza jeśli kostki lodu zestarzeją się i zestarzeją. Wysusz pojemnik przed ponownym włożeniem go do urządzenia, aby kostki lodu nie przywierały do ​​ścian.

  27

  EN

  8-Pielęgnacja i czyszczenie

  8. 3 Rozmrażanie

  Rozmrażanie lodówki i zamrażalnika odbywa się automatycznie: nie jest wymagana żadna obsługa ręczna.

  8. 4 Wymiana diody LED-lamps

  OSTRZEŻENIE!

  Nie wymieniaj diody LED lamp się. może być wymieniany wyłącznie przez producenta lub autoryzowanego agenta serwisowego.

  Lamps przyjmują diody LED jako źródło światła. charakteryzujące się niskim zużyciem energii i długą żywotnością. Jeśli jest jakaś nieprawidłowość. prosimy o kontakt z obsługą klienta. Zobacz OBSŁUGA KLIENTA.

  Parametry lamps: 12 V: maks. 3 W

  8. 5 Wymiana filtra

  Filtr wody należy wymieniać mniej więcej co 6 miesięcy, kiedy zapali się lampka kontrolna „Wymiana filtra” (c) (Rys.

  Zestaw filtrów można zamówić za pośrednictwem OBSŁUGI KLIENTA. jpg"/> OSTRZEŻENIE!

  • Przed wymianą filtra wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
  • Zakręć dopływ wody. plus/wp-content/uploads/2021/05/Replacing-the-filter-300x154. png" alt="Wymiana filtra" width="300" height="154" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Replacing-the-filter-768x394. plus/wp-content/uploads/2021/05/Replacing-the-filter. png 916w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 916w"/>

   1. Zdejmij (1) zatrzask blokujący (C) po obu stronach filtra (A) i odłącz obie rury (2) (Rys. 5-1).
   2. Zamontuj nowy filtr we właściwej pozycji: strzałka wskazuje kierunek przepływu wody. Powtórz krok 1 w odwrotnej kolejności.
   3. Włóż wtyczkę do gniazdka i otwórz zawór wodny, aby przepłukać węże.
   4. Resetowanie wskaźnika „Change Filter”: Dotykać klawisz „C” (reset filtra) przez 3 sekundy. wskaźnik „c” gaśnie (rys. 5-2).

   OSTRZEŻENIE!

   • Zawsze upewnij się, że połączenie jest mocne, suche i szczelne!
   • Uważaj, aby wąż nie został zgnieciony. załamany. lub skręcony.

   28

   EN

   8-Pielęgnacja i czyszczenie

   8. 6 Nieużywanie przez dłuższy okres

   Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. a nie chcesz używać funkcji Holiday dla lodówki:

   • Zakręć dopływ wody (na kilka godzin przed wyłączeniem urządzenia).
   • Wyjmij jedzenie.
   • Opróżnij i wyczyść pojemnik na lód.
   • Odłącz przewód zasilający.
   • Wyczyść urządzenie zgodnie z powyższym opisem.
   • Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów w środku.
   • Zapewnij nowy filtr do zainstalowania przed następnym użyciem. png"/>Uwaga: wyłącz

    Wyłączaj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

    8. 7 Przenoszenie urządzenia
    1. Usuń całą żywność i odłącz urządzenie.
    2. Zabezpiecz półki i inne ruchome części lodówki i zamrażarki taśmą klejącą.
    3. Nie przechylaj urządzenia więcej niż 45 °, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego. jpg"/> OSTRZEŻENIE!

     • Nie podnosić urządzenia za uchwyty.
     • Nigdy nie stawiaj urządzenia poziomo na ziemi.

     29

     EN

     9-Rozwiązywanie problemów

     Wiele pojawiających się problemów można rozwiązać samodzielnie bez specjalistycznej wiedzy. W przypadku problemu sprawdź wszystkie przedstawione możliwości i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, zanim skontaktujesz się z serwisem posprzedażowym. jpg"/> OSTRZEŻENIE!

     • Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
     • Urządzenia elektryczne powinny być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. ponieważ niewłaściwe naprawy mogą spowodować poważne szkody następcze.
     • Uszkodzony zasilacz powinien być wymieniany tylko przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
     9. 1 Tabela rozwiązywania problemów

     Problem

     Możliwy
     Spowodować

     Możliwy
     Rozwiązanie

     Kompresor nie działa. • Wtyczka sieciowa nie jest włożona do gniazda sieciowego.

     • Urządzenie jest w trakcie rozmrażania.

     • Podłączyć wtyczkę sieciową.

     • Jest to normalne w przypadku automatycznego rozmrażania.

     Urządzenie działa często lub działa zbyt długo. • Temperatura wewnętrzna lub zewnętrzna jest zbyt wysoka.

     • Urządzenie było wyłączone przez pewien czas.

     • Drzwi urządzenia nie są szczelnie zamknięte.

     • Drzwi były otwierane zbyt często lub przez zbyt długi czas.

     • Ustawienie temperatury w zamrażarce jest za niskie.

     • Uszczelka drzwi jest brudna, zużyta. pęknięty lub niedopasowany.

     • Wymagana cyrkulacja powietrza nie jest gwarantowana.

     • Kostkarka do lodu działa.

     • W tym przypadku. dłuższa praca urządzenia jest normalnym zjawiskiem.

     • Normalnie. całkowite ostygnięcie urządzenia trwa od 8 do 12 godzin.

     • Zamknij drzwi i upewnij się, że urządzenie jest
     znajduje się na równym podłożu i nie ma jedzenia ani pojemnika, który uderza w drzwi.

     • Nie otwieraj drzwi zbyt często.

     • Ustawić wyższą temperaturę, aż do uzyskania zadowalającej temperatury w lodówce. Zajmuje to 24 godziny
     temperatura lodówki się ustabilizowała.

     • Wyczyść uszczelkę drzwi lub wymień ją przez dział obsługi klienta.

     • Zapewnij odpowiednią wentylację.

     • To normalne. Kostkarka do lodu zwiększa obciążenie pracą.

     Wnętrze lodówki jest brudne i / lub pachnie. • Wnętrze lodówki wymaga wyczyszczenia.

     • Żywność o silnym zapachu jest przechowywana w lodówce.

     • Wyczyść wnętrze lodówki.

     • Dokładnie zawiń jedzenie.

     W urządzeniu jest za zimno. • Ustawiono zbyt niską temperaturę.

     • Funkcja Super-Cool / Super-Freeze jest włączona lub działa zbyt długo.

     • Zresetuj temperaturę.

     • Wyłącz funkcję Super-Cool / Super-Freeze.

     30

     EN

     9 - Rozwiązywanie problemów

     Problem

     Możliwy
     Spowodować

     Możliwy
     Rozwiązanie

     Wewnątrz urządzenia nie jest wystarczająco zimno. • Ustawiono zbyt wysoką temperaturę.

     • Zbyt ciepły towar był przechowywany.

     • Jednorazowo przechowywano zbyt dużo żywności.

     • Towary są zbyt blisko siebie.

     • Zawsze schładzaj towary przed ich przechowywaniem.

     • Zawsze przechowuj małe ilości żywności.

     • Pozostaw odstęp między kilkoma pokarmami, umożliwiający przepływ powietrza.

     • Zamknąć drzwi.

     Wilgoć po wewnętrznej stronie chłodziarki. • Klimat jest zbyt ciepły i zbyt zimnyamp.

     • Drzwi urządzenia nie są szczelnie zamknięte.

     • Pojemniki na żywność lub płyny są otwarte.

     • Zwiększyć temperaturę.

     • Zamknąć drzwi.

     • Niech gorące potrawy ostygną do temperatury pokojowej i przykryj potrawy i płyny.

     Wilgoć gromadzi się na zewnętrznej powierzchni lodówki lub między drzwiami.

     • Drzwi nie są szczelnie zamknięte. Zimne powietrze w urządzeniu i ciepłe powietrze na zewnątrz skrapla się.

     • Jest to normalne w damp klimat i zmieni się wraz ze spadkiem wilgotności.

     • Upewnij się, że drzwi są szczelnie zamknięte.

     Silny lód i szron w zamrażarce. • Towar nie został odpowiednio zapakowany.

     • Drzwiczki / szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte.

     • Uszczelka drzwi jest zabrudzona. używany.

     • Coś wewnątrz uniemożliwia prawidłowe zamknięcie drzwi.

     • Zawsze dobrze pakuj towary.

     • Zamknij drzwi / szufladę.

     • Wyczyść uszczelkę drzwi lub wymień ją na nową.

     • Zmień położenie półek. półki na drzwi. lub pojemniki wewnętrzne umożliwiające zamknięcie drzwi.

     Drzwi nie zamykają się prawidłowo. • Lodówka nie jest wypoziomowana. • Upewnij się, że podłoga jest równa i stabilna. Dostosuj regulowane nóżki.
     Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki. • Urządzenie nie jest ustawione na równym podłożu.

     • Urządzenie dotyka jakiegoś przedmiotu wokół niego.

     • Wyreguluj nóżki, aby wypoziomować urządzenie.

     • Usuń przedmioty wokół urządzenia.

     Krople wody zbierają się w dolnych szufladach lodówki. • Poziom wilgotności jest zbyt wysoki. • Podnieść temperaturę w komorze lodówki.

     31

     EN

     9 - Rozwiązywanie problemów

     Problem

     Możliwa przyczyna

     Możliwe rozwiązanie

     Słychać cichy dźwięk. podobny do płynącej wody. • To normalne. • -
     Usłyszysz dźwięk alarmu. • Drzwi są otwarte. • Zamknąć drzwi.
     Słyszysz słaby szum. • Działa system antykondensacyjny. • Zapobiega to kondensacji i jest normalne.
     Nie działa oświetlenie wewnętrzne lub układ chłodzenia.

     • Zasilacz nie jest uszkodzony.

     • LED-lamp nie działa.

     • Włącznik światła jest zablokowany.

     • Sprawdź zasilanie elektryczne w pomieszczeniu. Zadzwoń do lokalnej firmy energetycznej!

     • Zadzwoń do serwisu w celu zmiany lamp.

     • Odłączyć zasilanie. Zlokalizuj włącznik światła i przesuń go kilka razy, aby sprawdzić, czy spowoduje to usunięcie zablokowanego jedzenia.

     Boki szafki i listwa drzwi nagrzewają się. • -
     Nie ma wody z dystrybutora wody lub kostek lodu• Kran z wodą jest zamknięty.

     • Wąż dopływowy jest zagięty.

     • Ciśnienie wody jest mniejsze niż 0. 15 MPa

     • Filtr jest zatkany

     • Drzwi nie są całkowicie zamknięte.

     • Funkcja zimnej wody / kostkarki do lodu nie jest aktywna

     • Brak kostek lodu w pojemniku

     • Kostki lodu sklejają się.

     • Ustawiono zbyt wysoką temperaturę zamrażarki.

     • Sprawdź kran z wodą.

     • Sprawdź wąż dopływowy.

     • Sprawdź ciśnienie wody.

     • Wymień filtr.

     • Włącz funkcję zimnej wody / kostkarki do lodu

     • Poczekaj, aż zostaną dostarczone kostki lodu.

     • Wyjmij kostkę lodu. zniszcz to. i wróć do lodówki.

     • Obniż temperaturę zamrażarki.

     Pamiętaj, że wyprodukowanie pierwszych kostek lodu może zająć do 12 godzin.
      Produkowane są tylko małe kostki lodu. • Filtr należy wymienić. • Ciśnienie wody jest niższe niż 0. 15 MPa• Wymień filtr

     • Sprawdź ciśnienie wody

     Dozownik lodu jest zablokowany. • Woda zamarzła na trzpieniu w pojemniku na lód. Wrzeciono wypycha lód.
     • Kostki lodu utknęły między kostkarką a pojemnikiem na lód.
     • Inne kostki lodu zostały umieszczone w pojemniku na lód.
     • Wyjąć pojemnik na lód. Wyczyść i osusz wrzeciono. Wymień pudełko.

     • Wyjmij kostki lodu spomiędzy kostkarki do lodu
     pudełko.

     • Dozować można tylko kostki lodu wyprodukowane przez kostkarkę do lodu.

     32

     EN

     9-Rozwiązywanie problemów

     Problem

     Możliwa przyczyna

     Możliwe rozwiązanie

     Kostki lodu nieprzyjemnie pachną i smakują. • Funkcja kostkarki do lodu nie jest często używana.

     • Rozpakowana żywność jest przechowywana w zamrażarce.

     • Lód może przyjmować zapach i zapach innych substancji. Wyrzuć kostki lodu.
     Słychać dźwięki, takie jak płynąca woda lub spadające kostki lodu• Jest to normalne, gdy włączona jest funkcja lodu lub wody• -
     Z urządzenia wycieka woda• Ciśnienie wody jest zbyt wysokie.

     • Wąż wodny jest uszkodzony.

     • Przerwać zasilanie. zamknij zawór wody i zadzwoń do działu obsługi klienta
     Panel sterowania wyświetla kod błędu. • Wystąpił problem z działaniem elektrycznym. • Zadzwoń do obsługi klienta.
     9. 2 Przerwa w zasilaniu

     W przypadku przerwy w dostawie prądu żywność powinna pozostać schłodzona przez około 5 godzin. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami podczas dłuższej przerwy w zasilaniu, szczególnie latem:

     • Otworzyć drzwi / szufladę tak kilka razy, jak to możliwe.
     • Nie wkładać do urządzenia dodatkowej żywności podczas przerwy w zasilaniu.
     • W przypadku uprzedniego zawiadomienia o przerwie w zasilaniu i czas trwania przerwy jest dłuższy niż 5 godzin. zrób trochę lodu i włóż go do pojemnika na górze komory lodówki.
     • Natychmiast po przerwie wymagana jest kontrola towaru.
     • Ponieważ temperatura w lodówce wzrośnie podczas przerwy w zasilaniu lub innej awarii. okres przechowywania i jadalna jakość żywności ulegną skróceniu. Wszelką żywność, która się rozmraża, należy spożyć lub ugotować i ponownie zamrozić (jeśli to stosowne) wkrótce po zakończeniu, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia. png"/>Uwaga: funkcja pamięci podczas przerwy w zasilaniu
      Po przywróceniu zasilania urządzenie kontynuuje pracę z ustawieniami, które były ustawione przed awarią zasilania.

      33

      EN

      10-Instalacja

      10. 1 Rozpakowanie
      OSTRZEŻENIE!
      • Urządzenie jest ciężkie. Zawsze obsługują co najmniej dwie osoby.
      • Wszystkie materiały opakowaniowe przechowuj poza zasięgiem dzieci i utylizuj je w sposób przyjazny dla środowiska.
      • Wyjąć urządzenie z opakowania.
      • Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, w tym przezroczystą folię ochronną.
      10. 2 Warunki środowiskowe

      Temperatura w pomieszczeniu powinna zawsze wynosić od 10 ° C do 38 ° C. ponieważ może wpływać na temperaturę wewnątrz urządzenia i zużycie energii. Nie instaluj urządzenia w pobliżu innych urządzeń emitujących ciepło (piekarników, lodówek) bez izolacji.

      - Rozszerzona temperatura (SN): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C:
      - Umiarkowana (N): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C:
      - Subtropikalne (ST): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C:
      - Tropical (T): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C:

      10. 3 Wymagana przestrzeń

      Wymagana przestrzeń po otwarciu drzwi (Rys. 10. 3):

      Szerokość urządzenia: 158. 8 cm
      Głębokość urządzenia: 110. 3 cm

      10. 4 Przekrój wentylacyjny

      Aby uzyskać wystarczającą wentylację urządzenia ze względów bezpieczeństwa. należy przestrzegać informacji o wymaganych przekrojach wentylacyjnych (Rys. plus/wp-content/uploads/2021/05/Ventilaton-cross-section-B-300x211. png" alt="Przekrój wentylacyjny-B" width="300" height="211" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Ventilaton-cross-section-B. png 697w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 697w"/>

      Uwaga: W przypadku urządzenia wolnostojącego: niniejsze urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

      10. 5 Przyłącze świeżej wody

      Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami montażu (Rys. 5-1 do Rys. 5-6).

       OSTRZEŻENIE!
      • Zaleca się, aby urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowanego technika.
      • Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z gniazdka sieciowego.
      • Upewnij się, że dopływ wody jest zablokowany.
      • Pomiędzy wężem a przyłączem wody użytkowej należy zainstalować zawór odcinający, który musi być łatwo dostępny po instalacji, aby w razie potrzeby można było przerwać dopływ wody.
      • Podłączać tylko do zimnej wody.
      • Do podłączenia używać wyłącznie dostarczonego zestawu węży.

      34

      EN

      10-Instalacja

      OSTRZEŻENIE!
      • Podłączać tylko do źródła wody pitnej. Filtr do wody filtruje tylko zanieczyszczenia w wodzie i sprawia, że ​​lód jest czysty i higieniczny. Nie może sterylizować ani niszczyć zarazków ani innych szkodliwych substancji.
      • Zbyt wysokie ciśnienie wody w wężu może uszkodzić urządzenie. Zamontować reduktor ciśnienia, gdy ciśnienie wody w wężu przekracza 0. 6 M Pa.
      • Przed podłączeniem sprawdź, czy woda jest czysta i przejrzysta. png"/>Uwaga: podłączenie wody

       • Ciśnienie zimnej wody powinno wynosić 0. 15-0.
       • Maksymalna dopuszczalna długość węża wodnego to 8 metrów. Dłuższe węże mają wpływ na zawartość kostek lodu i zimnej wody.
       • Temperatura otoczenia musi wynosić minimum 0 ° C.
       • Wąż wodny należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
       1. Potnij rurkę na dwie części o wymaganej długości, aby połączyć filtr (A) z urządzeniem (81) i kranem (B2) (rys. Upewnij się, że uzyskasz kwadratowe cięcie za pomocą ostrego noża.
       2. Włożyć rurę (B1) ok. 12 mm w uchwycie montażowym filtra wody (A) (rys. Uważaj, aby zainstalować filtr we właściwym kierunku. Strzałka wskazuje kierunek przepływu wody.
       3. Zabezpieczyć rurę opaską blokującą (C) zgodnie z Rys. 5-3.
       4. Powtórz kroki 2 i 3 z rurką (B2) po drugiej stronie filtra
       5. Podłączyć koniec rury (B2) do jednego z adapterów „D” lub „E i F”, który pasuje do magistrali wodociągowej (Rys. 5-4).
       6. Wyjąć zatyczkę z zaworu z tyłu urządzenia (rys. 5-5).
       7. Podłącz koniec B1 do zaworu z tyłu urządzenia (rys.
       8. Otwórz zawór wodny, aby sprawdzić, czy system jest szczelny i przepłucz rurę. plus/wp-content/uploads/2021/05/Water-Connection-A-300x152. png" alt="Podłączenie wody-A" width="300" height="152" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Water-Connection-A. png 730w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 730w"/>

        OSTRZEŻENIE!

        • Upewnij się, że połączenia są zawsze stabilne. suche i wolne od przecieków.
        • Upewnij się, że wąż nigdy nie został zgnieciony.

        35

        EN

        10-Instalacja

        10. 6 Wyrównanie urządzenia

        Urządzenie należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni. plus/wp-content/uploads/2021/05/Aligning-the-appliance-284x300. png" alt="Wyrównywanie urządzenia" width="284" height="300" data-ezsrcset="https://manuals. png 284w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Aligning-the-appliance. png 700w" sizes="(max-width: 284px) 100vw, 284px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 700w"/>

        1. Przechyl urządzenie lekko do tyłu (rys. 6).
        2. Ustaw nóżki na żądanym poziomie. Upewnij się, że odległość od ściany po bokach zawiasów
         ma co najmniej 10 cm.
        3. Stabilność można sprawdzić, naprzemiennie uderzając o przekątne. Lekko kołysanie powinno być takie samo w obu kierunkach. W przeciwnym razie ościeżnica może się wypaczyć, co może spowodować przeciekające uszczelki drzwi. Niska skłonność do tyłu ułatwia zamykanie drzwi.
        10. 7 Precyzyjne strojenie drzwi

        Jeśli drzwi nadal nie znajdują się na jednym poziomie po wypoziomowaniu drzwi za nóżki. to niedopasowanie można naprawić, obracając trzpień podnoszący zawiasów w prawym dolnym rogu drzwi chłodniczych za pomocą klucza (Rys. 7)

        Za pomocą klucza obrócić w prawo wałek podnoszący, aby obniżyć wysokość drzwi (Rys. 7-1).
        W celu uniesienia drzwi na wysokość obrócić wałek podnoszący za pomocą klucza (Rys. 7-2).

        OSTRZEŻENIE!

        Nie należy nadmiernie regulować wałka podnoszącego zawiasu do wysokości, która może spowodować opuszczenie przez wałek jego pierwotnego zablokowanego położenia. (Zakres regulacji wysokości: 3 mm)

        10. 8 Czas oczekiwania

        Do bezobsługowego oleju smarowego znajduje się w kapsule sprężarki. Podczas transportu ukośnego olej ten może przedostawać się przez zamknięty system rur. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy odczekać co najmniej 2 godziny (rys. 8), aby olej spłynął z powrotem do kapsułki.

        36

        EN

        10-Instalacja

        10. 9 Podłączenie elektryczne
        Przed każdym połączeniem sprawdź, czy:
        • zasilacz. gniazdo i bezpiecznik są zgodne z tabliczką znamionową.
        • gniazdko jest uziemione i nie ma wtyczki wielowtykowej ani przedłużacza
        • wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle zgodne.

        Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka domowego.

        OSTRZEŻENIE!

        Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez obsługę klienta (patrz karta gwarancyjna).

        10. 10 Zdejmowanie i zakładanie drzwi

        W przypadku konieczności zdjęcia drzwi urządzenia. należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami demontażu i montażu drzwi (Rys.

        OSTRZEŻENIE!
        • Przed jakąkolwiek operacją. wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
        • Zablokuj dopływ wody.
        • Urządzenie jest ciężkie.
        • Nie przechylaj urządzenia więcej niż 45 ° ani nie stawiaj go poziomo na ziemi
        • Drzwi mogą się przewrócić i zranić ludzi. lub ulec uszkodzeniu podczas wykonywania tych czynności. proszę zwrócić większą uwagę podczas demontażu i montażu drzwi.

        1. Zwolnij lewą stronę dwóch złączek wodnych w lewym przednim rogu u dołu urządzenia: naciśnij i przytrzymaj kołnierz, jak pokazano na rysunku, i wyjmij rurę wodną. 10-1). plus/wp-content/uploads/2021/05/Removing-and-installing-the-doors-300x213. png" alt="Demontaż i montaż drzwi" width="300" height="213" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Removing-and-installing-the-doors. png 696w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 696w"/>
        2. Odkręcić śrubę osłony zawiasu i zdjąć osłonę (rys. 10-2). Podczas zdejmowania drzwi zamrażarki. odłączyć wszystkie przewody oprócz przewodu uziemiającego. plus/wp-content/uploads/2021/05/Removing-and-installing-the-doors-A-300x236. png" alt="Demontaż i montaż drzwi-A" width="298" height="234" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Removing-and-installing-the-doors-A. png 698w" sizes="(max-width: 298px) 100vw, 298px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 698w"/>

        37

        EN

        10-Instalacja

        3. Odkręć śruby mocujące zawias górny, a następnie zdejmij zawias (rys. 10-3). Podnieść drzwi, aby je zdjąć (rys. 10-4). Podczas ponownego przesuwania drzwi zamrażarki podnieś je na tyle wysoko, aby wyciągnąć przyłącze wody z dolnej części urządzenia.
        5. Zamontuj drzwi, odwracając kroki demontażu. Upewnij się, że kabel uziemiający będzie zamocowany śrubą.
        6. Ponownie podłącz przyłącze wody. png"/>Uwaga: drzwi lodówki

        Zdjęcia przedstawiają demontaż drzwi komory zamrażarki. W przypadku drzwi lodówki użyj odpowiednich części po drugiej stronie.

        38

        EN

        11-Dane techniczne

        11. 1 Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016

        Znak towarowy Haier
        Identyfikator modelu HSR3918F1 * / HSOBP1F9183 / HSOGPIF9183
        Kategoria modelu Chłodziarko-zamrażarka
        Klasa efektywności energetycznej F.
        Roczne zużycie energii (kWh / rok) ¹ 393
        Chłodzenie objętościowe (L) 337
        Zamrażanie objętościowe (L) 178
        Ocena w skali gwiazdkowej
        Temperatura innych przedziałów> 14 ° C Nie dotyczy
        System Frostfree Tak
        Czas wzrostu temperatury (h) 5
        Zdolność zamrażania (kg / 24h) 10
        Klasa klimatyczna SN-N-ST
        To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od 10 ° C do 38 ° C.
        Klasa emisji hałasu i poziom hałasu w powietrzu (db (A) re 1pW) C (40)
        Rodzaj konstrukcji Wolnostojąca

        ¹ na podstawie standardowych wyników testów przez 24 godziny. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.

        11. 2 Dodatkowe dane techniczne

        Całkowita pojemność przechowywania (L) 515
        Pełnytage / Częstotliwość 220-240V -/ 50Hz
        Moc wejściowa rozmrażania (W) 200
        Bezpiecznik główny (A) 15
        Płyn chłodzący R600a
        Ciśnienie wody w MPa 0. 6
        Wymiary (W / S / G w mm) 1775/908/659

        11. 3 Normy i dyrektywy

        Ten produkt spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw WE oraz odpowiednich norm zharmonizowanych. które przewidują oznakowanie CE.

        39

        EN

        Usługa 12-niestandardowa

        Zalecamy nasz dział obsługi klienta Haier i stosowanie oryginalnych części zamiennych. Jeśli masz problem ze swoim urządzeniem. proszę najpierw sprawdzić sekcję ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

        Jeśli nie możesz tam znaleźć rozwiązania. proszę o kontakt

        • Twój lokalny dealer lub
        • obszar Serwis i pomoc techniczna pod adresem www. com gdzie można znaleźć numery telefonów i często zadawane pytania oraz gdzie można aktywować zgłoszenie serwisowe.

        Aby skontaktować się z naszym serwisem. upewnij się, że masz dostępne następujące dane. Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

        Model ________________________

        Numer seryjny. _____________________

        Sprawdź również kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem w przypadku gwarancji.

        W przypadku ogólnych zapytań biznesowych poniżej nasze adresy w Europie:

        Europejskie adresy Haier

        Kraj * Adres pocztowy

        Włochy Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis. 12 21100 Verese WŁOCHY

        Hiszpania
        Portugalia Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria. 49-51 08019 Barcelona HISZPANIA

        Niemcy
        Austria Haier Deutschland GmbH Hewlett- Packard- Str. 4 D-61352 Bad Homburg NIEMCY

        Wielka Brytania Haier AGD UK Co. Ltd. One Crown Square Church Street East Woking. Surrey. GU21 6HR Wielka Brytania

        FRANCJA Haier FRANCJA SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANCJA

        Belgia-FR
        Belgia-NL
        Holandia
        Luksemburg  Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIA

        Polska
        Czechy
        Węgry
        Grecja
        Rumunia
        Rosja Haier Poland Sp. ogród zoologiczny. Glin. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKA

        * Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
        40

        EN

        * Czas trwania gwarancji urządzenia chłodniczego:
        Minimalna gwarancja to: 2 lata dla krajów UE. 3 lata dla Turcji. 1 rok w Wielkiej Brytanii. 1 rok dla Rosji. 3 lata dla Szwecji. 2 lata dla Serbii. 5 lat dla Norwegii. 1 rok dla Maroka. 6 miesięcy dla Algierii. Tunezja nie jest wymagana żadna gwarancja prawna.

        * Okres części zamiennych do naprawy urządzenia:
        Termostaty. czujniki temperatury. Płytki drukowane i źródła walki są dostępne przez okres minimum siedmiu lat od wprowadzenia ostatniego egzemplarza modelu na rynek. Klamki. zawiasy drzwiowe. tace i kosze na co najmniej siedem lat i uszczelki drzwi na co najmniej 10 lat. po wprowadzeniu ostatniego egzemplarza modelu do obrotu.

        *Pomoc techniczna

        Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą webstrona www: https://corporate. com/en/ W sekcji „webstronie”, wybierz markę swojego produktu i swój kraj. Zostaniesz przekierowany do konkretnego webstrona, na której można znaleźć numer telefonu i formularz kontaktowy z pomocą techniczną

        * Więcej informacji o produkcie. proszę skonsultować: https://eprel. eu/

        41

        Dokumenty / Zasoby

        Cyfrowa lodówka Haier [pdf] Podręcznik użytkownika
        Falownik cyfrowyHaier, HSR3918FI, HSOBPIF9183, HSOGPIF9183

        Referencje

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Zobacz poniższy poradnik dla Haier HW100-14636S. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

HW70-14636SHW80-14636STemperaturaPrędkość TrybOpóźnienie Start/PauzaExtra płukanieA+++Wsad1400PrzyspieszenieHW70-14636ScodzienneUbraniaJedwabręcznePranie 15 minDelikatneWirowaniePraniePościelszybkie 60 mindziecięceRMieszaneOdzieżDżinsyBawełnaSyntetyczneWełnaBieliznahigieniczne 90°sportowaKlasaenergetycznaPrędkośćwirowaniawirowania intensywny7kgHW100-14636S

Strona: 2

1ElementyZanim zaczniesz korzystać z urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji. Znajdująsię w niej ważne informacje odnośnie prawidłowego i bezpiecznego montażu, konserwacji orazużytkowania, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał urządzenia.Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, tak aby zawsze można było z niejskorzystać, zapewniając bezpieczne i właściwe używanie urządzenia.Jeżeli zdecydujesz się sprzedać, oddać lub zostawić urządzenie w mieszkaniu, z którego sięwyprowadzasz, przekaż tę instrukcję nowemu właścicielowi, aby mógł zapoznać się z funkcjamiurządzenia i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.AkcesoriaSprawdź, czy zestaw akcesoriów i materiałów informacyjnych zgadza się z poniższą listą:1 usztywnienie wężaodpływowego1 instrukcja obsługi1 dolna pokrywa1 wąż doprowadzający wodęUser Manual HW80-14791000500CPrewashzestaw 5 zaślepek1 filc

Strona: 3

2Taki symbol, widoczny na produkcie, materiałach lub akcesoriach oznacza, że pod koniecokresu eksploatacji dane urządzenie lub jego akcesoria elektroniczne (np. ładowarka, zestawsłuchawkowy czy kabel USB) nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadkami gospodarstwadomowego.Aby uniknąć skażenia środowiska naturalnego i narażenia zdrowia innychludzi na działanie niebezpiecznych substancji, proszę oddzielić tego typuprodukt od innych odpadków i oddać go do ponownego przetworzenia.W ten sposób będzie można zmniejszyć ilość odpadów i odzyskać doponownego użycia materiał, z którego produkt został wykonany.Użytkownicy z gospodarstw domowych powinni skontaktować się zesprzedawcą urządzenia lub lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się,gdzie można bezpiecznie zutylizować taki produkt.Firmy powinny skontaktować się z dostawcą produktu i sprawdzić warunkiumowy zakupu. Produkt wraz z akcesoriami elektronicznymi nie powinienbyć mieszany z innymi odpadami komunalnymi.TakNieOpcjonalnieOstrożnieUwagiUwagi........................................................................................................................................................... 3Przed użyciem............................................................................................................................................... 5Funkcje......................................................................................................................................................... 8Konserwacja............................................................................................................................................... 16Rozwiązywanie problemów........................................................................................................................ 19Obsługa posprzedażna................................................................................................................................ 21

Strona: 4

3Skorzystaj z oddzielnego gniazdka z uziemieniem.Pamiętaj, aby gniazdko było łatwo dostępne..dówezrpain,ękcytjhc,nlsuąłoPSprawdź czy bezpieczniki posiadają dopuszczalne obciążenie 15 A.,mźTaby zapobiec szybkiemu zużyciu elementów gumowych orazba,żi,śb,Dzostał uszkodzony.W.Swycieku zakręć dopływ wody i dokręć odpowiednie elementy. Nie włączaj prania, dopókiwszystkie węże nie będą właściwie zamocowane.Nie dotykaj i nie korzystaj z urządzenia, kiedy jesteś boso lub masz wilgotne ręce lub stopy.Nie korzystaj z łatwopalnych środków piorących lub środków do czyszczenia na sucho.Nie korzystaj z jakichkolwiek łatwopalnych aerozoli w pobliżu urządzenia.Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki z gniazdka, jeżeli w pobliżu znajduje się łatwopalny gaz.gNopakowania.ćg,w,wyciek wody, np. pod zlewem lub w pobliżu zlewu. W przypadku wycieku wody odczekaj,aż urządzenie samo wyschnie.Nie stawiaj urządzenia bezpośrednio na dywanie ani wykładzinie, blisko ścian ani mebli.ńZprania. W razie potrzeby włóż mniejsze rzeczy do małego woreczka lub poszewki na poduszkę.UwagaUrządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonychmożliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nie posiadających dostatecznej wiedzy lubdoświadczenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane względem bezpiecznejobsługi urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwa z tym związane. Dzieci nie powinny bawić sięurządzeniem. Dzieci nie powinny bez nadzoru wykonywać czynności związanych z czyszczeniem ikonserwacją. Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że sąnieustannie nadzorowane..Sprawdź, czy śruby zabezpieczające na czas transportuzostały usunięte

Strona: 5

4,Jdostawca lub autoryzowany serwis.Nie dotykaj drzwiczek pralki podczas pracy, ponieważ mogą być gorące.Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani źródeł ciepła czy wilgoci na urządzeniu.Nie pierz w wysokiej temperaturze elementów gumowych ani o gąbczastej strukturze.Nie otwieraj szuflady na środki piorące podczas prania.z,k,po zakończeniu prania.Nie otwieraj drzwiczek, jeżeli w części przeszklonej widnieje woda.Optymalne zużycie prądu, wody i środków piorących w najkrótszym czasie zapewnisz tylkowtedy, gdy będziesz stosować się do zaleceń odnośnie maksymalnej wagi wsadu prania.Nie przekraczaj dozowania środków piorących, określonych przez ich producentów.Specjalny system Eco-Ball w odpływie zapobiega wydostawaniu się środka piorącego z bębnai zanieczyszczaniu środowiska.Zanim skorzystasz z suszarki bębnowej, wybierz szybkie obroty wirowania, aby zmniejszyć ilośćwody w bębnie. Tym samym zaoszczędzisz czas i zużyjesz mniej prądu.Wybieraj właściwą temperaturę prania. Dzisiejsze środki piorące dobrze spisują się nawetw temperaturach poniżej 60°C. Korzystaj z temperatur wyższych niż 60°C wyłączniew przypadku mocno zabrudzonej odzieży.Wbezpieczeństwo. Wycieraj do czysta dolną część otworu.przykrych zapachów.

Strona: 6

5OpisZakupiona pralka może się nieznacznie różnić od przedstawionej na ilustracji.Zdejmij całe opakowanie, włącznie ze styropianową podstawą,aby ograniczyć niestabilność urządzenia do minimum. Podczasbyć widoczne krople wody. To typowe zjawisko, powstałe na skutekfabrycznych testów szczelności urządzenia.T1 T2T3S1S2 S4S3T4Tylna pokrywatransportuPrzed użyciemPanel sterowaniaStart/pauzaUchwyt drzwiczekDrzwiczkiPokrywa filtru

Strona: 7

6Śruby te przytrzymują elementy antywibracyjne wewnątrzpralki na czas transportu.Zdejmij tylną pokrywę.Uusztywniające.Załóż tylną pokrywę z powrotem.Włóż zaślepki w puste otwory po śrubach.Uwaga:Zakładając ponownie tylną pokrywę, zwróć uwagę,by część wypukła była skierowana na zewnątrz.Włóż ją tak, aby powstał odpowiedni odstęp – jakna rys. 5.Schowaj śruby zabezpieczające i elementyusztywniające w bezpiecznym miejscu, na wypadekgdyby były kiedyś potrzebne.Na spodzie pralki znajdują się regulowane nóżki. Przed rozpoczęciemkorzystania z urządzenia, wyrównaj ich wysokość, tak aby było ono prawidłowoustabilizowane. W ten sposób ograniczysz hałas i wstrząsy podczas korzystania.Ponadto wydłużysz czas eksploatacji urządzenia. Zalecamy skorzystaniez poziomnicy. Podłoga powinna być stabilna i możliwie jak najbardziej płaska.2.2. Aby odkręcić cztery śruby, ułożyć pralkę poziomo, otworem skierowanym do góry, a spodnią częścią wkierunku operatora. (rysunek 2).do obudowy. (rysunek 3). Na koniec ustawić pralkę w pozycji pionowej.1. 3.Ostrzeżenie: pralka jest ciężka. Proszę zachować ostrożnośćpodczas jej podnoszenia, montowania podkładek czy instalacji pokrywy dolnej.

Strona: 8

7 ~& 078 3 , 7! 39 Dokręć nakrętkę węża do zaworu wody. Dokręć drugi koniec węża do dopływu zimnej wody.Użyj dołączonego zestawu węża. Nie powinno siękorzystać ze starych zestawów węży.078 133 Skorzystaj z usztywnienia węża odpływowego, abyzapobiec rozlewaniu wody. Nie stosuj przedłużenia wężaodpływowego. Jeśli potrzebujesz przedłużenia, skonsultujsię z pracownikiem serwisu. Wąż odpływowy musi być zamontowany na wysokości80–100 cm. Włóż wąż odpływowy w klamry umieszczonena tylnej ściance urządzenia, aby zapobiec jego spadaniu.Wąż nie powinien być zanurzany w wodzie. Należy go solidnie zamocować i dopilnować,aby nie powstawały wycieki. Jeśli wąż zostanie położony na ziemi lub jego wysokość będziemniejsza niż 80 cm, pralka będzie nieustannie spuszczać wodę podczas napełniania.17!, :/1, Zanim podłączysz urządzenie do zasilania, sprawdź, co następuje: Gniazdko elektryczne spełnia wymagania odnośnie maksymalnejmocy pralki (bezpieczniki powinny posiadać dopuszczalneobciążenie 15 A). Napięcie powinno być zgodne z wymaganiami urządzenia. Wtyczka przewodu pralki musi pasować do gniazdka. Podłącz urządzenie do gniazdka z uziemieniem.

Strona: 9

8Funkcje11. na środki do prania wstępnego2. na środki do prania w programach 1-15. na środki zmiękczająceAby wybrać odpowiedni detergent do temperatury prania,należy zapoznać się z instrukcją i opisem detergentu.2 PrzyciskzasilaniaSłuży do włączania pralki. Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenieurządzenia. Naciśnij delikatnie przez 2 sekundy, aby wyłączyć pralkę – przyciskisą wrażliwe na nacisk.programatoraObracając pokrętło w lewo lub w prawo, wybierzesz odpowiedni programprania. Do dyspozycji jest 16 programów.4 TemperaturapraniaDelikatnie dotknij tego przycisku, aby wyświetlić temperaturę. Wybierztemperaturę, w zależności od typu prania. Uwaga: jeżeli nie świeci się żadnakontrolka, oznacza to, że pranie jest wykonywane w zimnej wodzie.Delikatnie dotknij tego przycisku, aby wybrać odpowiednią prędkość. Wybranawartość pojawi się na wyświetlaczu. Uwaga: jeżeli nie świeci się żadna kontrolka,oznacza to, że pranie jest wykonywane bez wirowania.Dla różnych typów prania można wprowadzić własne ustawieniakorzystaj z domyślnych ustawień.6 Przycisk Jeśli ubrania są mocno zabrudzone, proszę wcisnąć ten przycisk przedPo jego naciśnięciu wydłuży się czas prania.1.zmiękczające2. Przycisk zasilania3. Pokrętło programatora4. Temperatura prania5. Prędkość wirowania6. Regulacja intensywności7. Dodatkowe płukanie9. Przycisk Start / pauza10. Wyświetlacz LED8. Opóźnienie21 4 235 6 7 98Po wybraniu programu, odpowiadającamu dioda zaświeci się.rozpoczęciem prania.0

Strona: 10

9Naciśnij ten przycisk, aby pralka wykonała dodatkowe płukania. Jednonaciśnięcie to jedno dodatkowe płukanie. Na wyświetlaczu pojawi się wartość„P-1”. Kolejne naciśnięcia przycisku spowodują pojawienie się wartości„P-2” i „P-3”, co oznacza odpowiednio dwa i trzy dodatkowe płukania. Zapalisię kontrolka dodatkowego płukania i będzie migać podczas jego wykonywania.Oznaczenie „P-1/2/3” będzie wyświetlane na przemian z czasem pozostałym dokońca. Wyłączenie kontrolki i wyświetlacza nastąpi po zakończeniu dodatkowegopłukania.Możesz skorzystać z tej funkcji jeśli wybrałeś program 1-15.W razie potrzeby można wyłączyć sygnał dźwiękowy (niezalecane).Włącz pralkę i ustaw pokrętło na cykl wirowania, następnie naciśnij przyciski opóźnieniai dodatkowego płukania i przytrzymaj je przez 3 sekundy.Na ekranie pojawi się komunikat „BEEP OFF”, co oznacza wyłączenie sygnału dźwiękowego.i dodatkowego płukania i przytrzymaj je przez 3 sekundy. Na ekranie pojawi się komunikat „BEEPON”, co oznacza przywrócenie działania sygnału dźwiękowego.Po podłączeniu pralki do gniazdka i wybraniu programu delikatnie naciśnij tenprzycisk, aby rozpocząć pranie. Podczas cyklu prania delikatnie dotknij tegoprzycisku, aby je zatrzymać. Cyfry na wyświetlaczu zaczną migać. Ponownedotknięcie przycisku wznowi pracę urządzenia. Aby anulować pranie, dotknijprzycisku, a gdy cyfry na wyświetlaczu zaczną migać, naciśnij przycisk zasilania.LEDPokazuje informacje, takie jak czas prania i komunikaty o błędach.Po rozpoczęciu prania, wyświetlacz rozpocznie odliczanie czasupozostałego do końca. Czas prania będzie regulowany na bieżąco,ze względu na zmiany ciśnienia wody i temperatury. Jeżeli wsadpralki nie został wyważony podczas wirowania, czas może zostaćautomatycznie wydłużony.Delikatne naciśnięcie przycisku spowoduje, że pranie rozpocznie się powybranym okresie czasu. Na panelu zaświeci się odpowiednia kontrolka. Zakresopóźnienia wynosi od 0, 5 do 24 godzin. Każde kolejne naciśnięcie przyciskuzwiększa opóźnienie o pół godziny. Naciśnięcie przycisku Start/pauza spowodujerozpoczęcie odliczania ustawionego czasu (widocznego na wyświetlaczu aż dozakończenia programu).Opóźnienie musi być większe niż czas trwania programu,w przeciwnym wypadku pralka natychmiast rozpocznie pranie.9Funkcja przyspieszenia:Proszę wcisnąć jednocześnie przycisk "dodatkowe płukanie" i "opóźniony start" i przytrzymaćprzez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol "przyspieszenia" (3S w kółku) a funkcjabędzie aktywna. Aby dezaktywować funkcję, powtórz powyższe czynności.

Strona: 11

100-90° C 30°C0-60°C 30°C3 0-60°C 30°C4 0-40°C ---5 0-60°C 40°C6 0-40°C 20°C7 0-60°C 30°C8 90°C11 0-60°C 30°C9 0-40°C 40°C10 0-40°C ---12 0-90°C 40°C13 0-30°C 30°C14 0-30°C 30°C1516 ---1400 rpm1200 rpm1000 rpm800 rpm400 rpm3 190°C--- ---0-40°C 40°CTryby programówProgramMaks.temp.Ustawieniefabryczne Typ tkaninyFabryczna1. Przegródka na środki do prania wstępnego2. Przegródka na środki do prania zasadniczego3. Przegródka na środki zmiękczająceTak Opcjonalnie NieprzyspieszeniaTkaninywełnianeWłókna chemiczneBawełniane lubsyntetyczneStrój sportowyBawełnianeJeansFunkcja

Strona: 12

11Standardowe programy do prania bawełny w 60°C i 40°C są przeznaczone do typowychzabrudzeń takich tkanin i pozwalają osiągnąć największą wydajność, jeśli chodzi o zużyciewody oraz prądu. Temperatura wody może być inna niż zakładana wartość dla cyklu prania.Wybierz najlepszy środek piorącyLO-Opcjonalne - - -Nie - - -Proszek 40 - 90Środek piorący Zakres temperatur w °CPłynny - 60zimnaW przypadku stosowania płynnego środka piorącego nie zaleca się aktywowania włączeniapralki z opóźnieniem. Informacje na temat niezbędnej ilości środka piorącego znajdują sięna opakowaniu!Uwaga:Nowoczesne środki piorące działają skutecznie już w niskich temperaturach.*) Ustawienia dla klasy energetycznej z etykiety:1. "Bawełna/Standard+40°C+Intensywne+Max prędkość"2. "Bawełna/Standard+60°C+Intensywne+Max prędkość"- - OL/PL OL/P L/P - - OL/P L/P- L OL/P L/P - -- -- - L- O- - L - OUniwersalne Kolorowe Delikatne Specjalne Płyn do płukania40 *60 *60 * 53%53%49%/ / /303. 5/4/5kg0. 485/0. 647/0. 757kwh0. 776/0. 933/0. 995kwh0. 747/0. 926/0. 954kwh28. 4/34. 3/38. 9L23. 5/34. 0/38. 4L40. 0/51. 3/54. 0L2:55h3:20h7/8/10kgwsadZuzyciergiieneZuzycie wodyHW100-14636S HW100-14636S HW100-14636S HW100-14636S HW100-14636S

Strona: 13

12Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Wykorzystywanie pralki docelów komercyjnych spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno wykorzystywać urządzeniado celów innych, niż wyznaczone przez producenta. Postępuj zgodnie ze wskazówkamiznajdującymi się na metkach ubrań i pierz tylko te tkaniny, które są przeznaczone do praniaw pralce.Podłącz pralkę do gniazdka (220-240 V 50 Hz).Odkręć kran. Woda musi być czysta.Zanim włączysz pranie, sprawdź czy na łączeniach z wężem i pralką nienastąpił wyciek (odkręć kran).Ułóż ubrania zgodnie z rodzajem tkaniny (bawełna, syntetyki, wełna czy jedwab)i stopniem zabrudzenia.Oddziel tkaniny białe od kolorowych. Najpierw przepierz je ręcznie, aby sprawdzićczy nie blakną lub nie farbują.Opróżnij kieszenie (wyjmij klucze, monety itd. ), następnie zdejmij wszelkie ozdoby(np. broszki).Uwaga: drobne elementy ubioru (np. guziki) mogą powodowaćuszkodzenia pralki, których naprawę pokrywa jej właściciel.Ubrania bez obszycia, bieliznę i delikatne tkaniny, np. firanki, należy umieścićw worku do prania (a najlepiej nie prać ich w pralce).Zasuń wszystkie zamki i upewnij się, że guziki są dobrze przyszyte. Niewielkieelementy stroju, takie jak skarpetki, staniki czy paski należy umieścić w worku doprania.Rozłóż tkaniny o dużej powierzchni, np. prześcieradła, narzuty itd.Wywróć koszule na drugą stronę.

Strona: 14

13Otwórz drzwiczki i wkładaj każdą rzecz osobno. Dobrze zamknijdrzwiczki pralki.Jeżeli korzystasz z pralki po raz pierwszy, włącz pierwsze pranie bezubrań, aby wypłukać wszelkie zanieczyszczenia z wnętrza urządzenia.Pierwsze pranie bez ubrań powinno się odbywać z udziałem środkówpiorących, program należy ustawić na 60°C.Pamiętaj, aby nie przeciążać pralki.Wydajność i skuteczność prania zależy od jakości użytych środków piorących. Specjalne detergenty,które nie powodują powstawiania piany, świetnie nadają się do codziennego prania. Korzystajz odpowiednich środków dla tkanin syntetycznych i wełnianych. Nie używaj środków do czyszczeniana sucho, np. trichloroetylenu ani podobnych związków chemicznych.Nie stosuj większej ilości środków piorących, niż jest to wymagane. W przeciwnym wypadkumożesz uszkodzić pralkę, co skróci jej okres eksploatacji.Większa ilość nagromadzonej piany spowoduje wydłużenie czasu płukania.jakie wytworzyła.Piana może pozostać wewnątrz urządzenia po ostatnimwirowaniu.Zalecenia:Jeżeli korzystasz z programu prania wstępnego, używaj połowyzalecanej ilości środka piorącego.Stosuj się do zalecanej ilości proszku lub płynu do prania, wyszczególnionej naopakowaniu.W przypadku prania wstępnego wsyp lub wlej środki piorące doprzegródki nr 1 i 2.Jeżeli korzystasz z pozostałych programów, nie używaj przegródkinr 1.Korzystaj z płynnych środków piorących zgodnie z ustaleniamiproducenta, znajdującymi się na opakowaniu. Nie używaj płynudo prania po wybraniu prania wstępnego lub trybu opóźnienia.Nie przekraczaj zalecanej ilości środka zmiękczającego,w przeciwnym wypadku tkaniny sztuczne ulegną uszkodzeniu.

Strona: 15

14Wybór programuAby uzyskać najlepszy rezultat, korzystajz programów dostosowanych do typów tkanin.Użyj pokrętła, aby wybrać właściwy program.Wybór funkcjiWybierz odpowiednie opcje. (Opis panelu sterowania znajduje się na stronach 8–10).Wybór temperatury praniaNaciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji temperatury, do momentu wybrania żądanej wartości.Naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości wirowania, do momentu wybrania żądanej wartości.Przejdź do opisu funkcji i przycisków panelu sterowania (str. 8–9), aby wybrać odpowiedniątemperaturę i prędkość wirowania. Zalecamy korzystanie z domyślnych wartości programów.Naciśnij przycisk Start/pauza. Pralka rozpocznie wykonywanie ustawionego programu. Pralkaautomatycznie zakończy pracę po wykonaniu pełnego cyklu prania. Na wyświetlaczu pojawi siękomunikat „End”. Otwórz drzwiczki i wyjmij pranie.Zakręć dopływ wody i odłącz zasilanie. Otwórz drzwiczki, aby nie dopuścić do gromadzenia wilgocii przykrych zapachów. Pozostaw drzwiczki otwarte, jeżeli nie korzystasz z pralki.

Strona: 16

15> Oznaczenia dla tkaninOkreślenie wagi wsaduPranie w pralce, zimnawodaPranie ręczne Suszarka bębnowa, bezpodgrzewaniaNie korzystaćzsuszarkibębnowejPrasowanie lub suszeniew niskiej temperaturzePranie w pralce, ciepłaNie wolno prać Suszarka bębnowa,delikatne podgrzewanieRozwiesić dowyschnięciaw średniej temperaturzePranie w pralce, gorącaMożna bezpieczniestosować dowolnywybielacz, np. Clorox®Suszarka bębnowa,podgrzewanie w średniejtemperaturzewyschnięcia bezwykręcaniaw wysokiej temperaturzewoda, ostrożniepodgrzewanie w wysokiejSuszeniena płaskiejpowierzchniNie prasować z użyciemparyWybielacz bez chloru,o ile jest potrzebnyTylko wybielacz chroniącykolory, np. Clorox 2®ostrożnie, bezNie wolno czyścićchemicznieNie wolno prasowaćostrożnie, delikatnepodgrzewanieSuszenie nawieszakuSymbol czyszczeniachemicznego możeposiadać dodatkoweoznaczenia w postaci literlub kresek – oddaj takieubranie do specjalistycznejpralni chemicznejDelikatne praniew pralce, zimna wodaNie wolno stosowaćwybielaczyżadnych środkówwybielających, w tymdetergentów z dodatkiemwybielaczy – postępujzgodnie z instrukcją, abywypróbować działaniewybielacza na taką tkaninęostrożnie, średni stopieńSuszarkabębnowa,średni stopieńw pralce, ciepła wodaprogram delikatny, bezdelikatnew pralce, gorąca wodaprogram delikatny,Nie wolno suszyćw suszarceCzyszczenie chemicznez użyciem dowolnegorozpuszczalnikaOznaczenie dla wełny Suszarka bębnowa,program delikatny, średnistopień podgrzewaniaz użyciem nadchloranówRodzaj wsadu Tkanina Waga w gramachPrześcieradło Bawełna Około 800Koc Wełna Około 3000Ubrania z włókien mieszanych / Około 800Kurtki Bawełna Około 800Dżinsy / Około 800Ogrodniczki Bawełna Około 950Piżama damska / Około 200Koszule / Około 300Skarpetki Włókna mieszane Około 50Koszulki z krótkim rękawem Bawełna Około 300Bielizna Włókna mieszane Około 70

Strona: 17

16Odłącz dopływ wody i wyjmij wtyczkę z gniazdka pokażdym praniu. Otwórz drzwiczki, aby nie dopuścić dogromadzenia wilgoci i rozmaitych zapachów. Jeśli pralkanie jest używana przez dłuższy czas, usuń z niej wodęi załóż na nowo wąż odpływowy.Regularnie czyść szufladę na środki piorące.Wyciągnij ją, przepłucz wodą i włóż z powrotem.Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego na czas czyszczenia i konserwacji.Wyczyść obudowę i elementy gumowe za pomocą miękkiejściereczki zwilżonej wodą z mydłem. Nie używaj środkóworganicznych ani rozpuszczalników powodujących korozję.Czyść filtr raz w miesiącu:Otwórz dolną pokrywę.Wyjmij filtr, obracając go w lewą stronę.Przepłucz filtr bieżącą wodą.Zamontuj go z powrotem, wkręcając w prawą stronę,i ponownie zamontuj pokrywę.Filtr musi zostać zamocowany, inaczej podczas prania może powstać wyciek.Umieść jakiś pojemnik pod filtrem pompy odpływowej, aby nie rozlać wody, która może z niejwypłynąćKonserwacja

Strona: 18

17Aby nie dopuścić do zablokowania dopływu wody z powodunagromadzenia ciał obcych, należy regularnie czyścić zawór dopływuwody i jego filtr.Jeśli pralka będzie przewożona w odległe miejsce,ponownie włóż śruby zabezpieczające, aby uniknąćuszkodzeń podczas transportu.Otwórz tylną pokrywę.Wyjmij zaślepki z otworów.zabezpieczające.Dokręć śrubyza pomocą klucza.Jeśli pralka nie jest używana przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i zakręćdopływ wody. Otwórz drzwiczki, aby nie dopuścić do gromadzenia wilgoci i rozmaitych zapachów.Pozostaw drzwiczki otwarte, jeżeli nie korzystasz z pralki.KF3 Czujnik temperatury zostałuszkodzony lub nie jest prawidłowopodłączony.Skontaktuj się z obsługą techniczną.F4 Problem z grzałką (pojawia się podkoniec cyklu prania).E4 Niewłaściwy poziom wody poupływie 7/8/10 minut.Wysokość węża odpływowego jestponiżej 80 cm.Wąż odpływowy znajduje sięw wodzie.Sprawdź, czy kran jest odkręcony, a ciśnieniewody utrzymuje się na właściwym poziomie.Jeżeli problem występuje nadal, skontaktuj sięz przedstawicielem serwisu.Zamontuj wąż odpływowy na wysokości ok.80–100 cm.Upewnij się, że wąż odpływowy nie znajduje sięE2 Drzwiczki nie zostały domknięte. Domknij drzwiczki, następnie naciśnij przycisk„Start/pauza”.E1 Woda nie została wypompowanaw ciągu 6 minut.Wyczyść filtr i sprawdź czy wąż odpływowy niejest zatkany. Jeżeli problem występuje nadal,skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Strona: 19

18F7 Usterka silnika. Skontaktuj się z obsługą techniczną.E8 Poziom wody przekraczadopuszczalną granicę.Blokada panelu sterowania: jednocześnie wciśnij przyciski „ ” i „ ”.Przytrzymaj je przez 3 sekundy po rozpoczęciu programu.programu, gdyż przyciskirętła będą zablokowane. kować, ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 3kundy przyciskiFunkcja zapamiętywania: jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub chcesz szybko wyłączyćpralkę w trakcie prania, bieżące ustawienia zostaną zapamiętane i przywrócone po ponownympodłączeniu zasilania.Anulowanie programu: naciśnij przycisk „Start/pauza”, a następnie wyłącz zasilanie. Programzostanie anulowany automatycznie. Skorzystaj z pokrętła, aby wybrać inny program.Jeśli w tym czasie nagromadzi się nadmiar piany, pralka automatycznie ją zniweluje, abychronić silnik urządzenia. Silnik zostanie zatrzymany, a pompa będzie odprowadzać wodę przezkolejne 90 sekund. Jeśli zjawisko to wystąpi więcej niż 3 razy, silnik zostanie zatrzymany aż dosamego końca cyklu, bez wirowania.ożna zmienićNie będzie mAby je odbloKiedy funkcja jest aktywna, nawyświetlaczu pojawi się symbol zegara.i pokseUNb Pralka posiada funkcję ochrony przedutratą równowagi w przypadkuobciążenia. Jeśli obciążenieniezrównoważone jest większe niżdopuszczalne obciążeniemaksymalne, pralka nie będziewirować i będzie pracować zprędkością umożliwiającąuniknięcie nadmiernych drgań ihałasu.End Koniec cyklu prania.19:30 Stan pralki: czas opóźnienia prania.1:25 Pozostały czas to 1 godzina i 25 minut.1. W przypadku prania jednej sztuki bielizny(dywan, prześcieradło, obrus, itp. ) należy jąrozłożyć symetrycznie wewnątrz bębna.2. Należy obniżyć ciężar mokrego prania poprzezręczne odwirowanie i ponowne włożenie pranejbielizny do bębna, rozkładając symetrycznie.3. Należy wyjąć, a następnie ponownie ułożyćsztuki bielizny wewnątrz pralki w pozycji bardziejzrównoważonej, wokół wewnętrznych ścianekbębna.4. Należy dodać 1 lub 2 sztuki bielizny do bębnaw celu zredukowania efektu niezrównoważonegoobciążenia.5. Należy ponownie włączyć cykl wirowania,poprzez wybranie programu odwirowania. Jeśliusterka utrzymuje się, należy wezwaćwykwalikowanego technika w celu naprawy pralki.6. Wybieraj mniejszą prędkość wirowania. Jeśli niejest ona wystarczająca, zwiększ ilość obrotówbębna za pomocą odpowiedniego przycisku.FA Błąd czujnika poziomu wody. Skontaktuj się z obsługą techniczną.FC2 Błąd komunikacji między kartązasilania i kartą wyświetlacza.FC1 Błąd komunikacji między kartąwyświetlacza a motorem.„ ” i „ ”.

Strona: 20

19Pralka nie działa.Nieprawidłowe podłączenie do zasilania.Awaria zasilania.zamknięte.Urządzenie nie zostało włączone.Sprawdź podłączenie do zasilania.Sprawdź gniazdko elektryczne.Domknij drzwiczki pralki.Sprawdź, czy pralka jest włączona.Pralka nie napełnia się wodą.Przycisk „Start/pauza” nie został naciśnięty.Kran z wodą nie jest odkręcony.Ciśnienie wody wynosi mniej niż 0, 03 MPa.Wąż doprowadzający wodę jest poskręcany.Brak dopływu wody.ustawione.Fzatkany.Naciśnij przycisk „Start/pauza”.Odkręć kran.Sprawdź ciśnienie wody.Sprawdź wąż doprowadzający wodę.Sprawdź, czy jest woda w kranie.Ustaw pokrętło w prawidłowej pozycji.fiwodę.Pralka odprowadza wodę podczasnapełniania.80 cm.Wąż odpływowy znajduje się w wodzie.ok. 80-100 cm.ż,znajduje się w wodzie.Problem z odprowadzaniem wody.Wąż odpływowy jest zatkany.100 cm nad podłogą.Filtr jest zatkany.Wyczyść wąż odpływowy.się nie więcej niż 100 cm nad podłogą.Wyczyść filtr.Silne drgania podczas wirowania.ieN wszystkich śrubzabezpieczających na czas transportu.została wyrównana do poziomu przy pomocyodpowiedniego ustawienia nóżek.Wsad prania waży ponad 8kg.na czas transportu.wypoziomowana i umieszczona narównej powierzchni.Wyjmij część wsadu prania z bębna.Urządzenie zatrzymuje się przedzakończeniem cyklu prania.Problem z wodą lub prądem. oelektryczne.Pralka przestaje pracować na pewienczas.Urządzenie wyświetla komunikat o błędzie.Czy pralka nie wykonuje namaczania?Sprawdź listę kodów wyświetlacza.płukania lub przycisk „Start/pauza”,aby je anulować.Nadmiar piany w bębnie, którarozlewa się do szuflady ze środkamipiorącymi.przeznaczony do prania ręcznego.Zbyt duża ilość środka piorącego.detergent.w szufladzie.Automatyczna regulacja czasu prania..C azakres funkcji urządzenia.Wirowanie zostaje przerwane. Wsad prania nie jest dobrze wyważony. euruchom program wirowania.Rozwiązywanie problemów

Strona: 21

20Dane techniczneHaier7170B5358/770. 7470. 7760. 4850. 48109082001751950. 9260. 9330. 6471022059/78TypHW70-14636S HW80-14636S220 - 240V~/50 Hz620005x6472Z)A(p.M)MP)Wymiary (wys. x gł. x szer. w mm)Podstawowe dane techniczne urządzenia.Znak towarowyNumer modeluPojemność znamionowa (kg)Klasa efektywności energetycznejRoczne zużycie energii (kWh)1)Zużycie energii programu prania tkanin bawełnianych 60°C, przy pełnym załadowaniu (kWh/cykl)Zużycie energii programu prania tkanin bawełnianych 60°C, przy częściowym załadowaniu(kWh/cykl)Zużycie energii programu prania tkanin bawełnianych 40°C, przy częściowym załadowaniu(kWh/cykl)Ważone zużycie energii w trybie wyłą aWażone zużycie energii w trybie aRoczne zużycie wody (L)2)Klasa efektywności wirowania 3)Maks. prędkość wirowania (obr. /min. ) 4)Pozostała zawartość wilgoci (%)4)Standardowy program prania tkanin bawełnianych 60°C5) Bawełna/Standard+60°C+Intensywne+Max prędkośćStandardowy program prania tkanin bawełnianych 40°C5)Bawełna/Standard+40°CProgram czasowy prania tkanin bawełnianych 60°C, przy pełnym załadowaniu).Program czasowy prania tkanin bawełnianych 60°C, przy częściowym załadowaniu).program czasowy prania tkanin bawełnianych 40°C, przy częściowym załadowaniu).Tryb czuwania (min)6)Poziom emitowanego hałasu (pranie/wirowanie) (dB(A))7)ładowana od przodu6) W tym przypadku jest to system zarządzania zużyciem energii7) W oparciu o standarowy program prania tkanin bawełnianych 60°C przy pełnym załadowaniuKarta produktu (zgodnie z normą EU 1061/2010)1) W oparciu o 220 standardowych cykli prania w programach prania tkanin bawełnianych w temp. 60°C i 40°C przy pełnym i częściowymzaładowaniu w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależeć będzie od sposobu użytkowania urządzenia.2) W oparciu o 220 standardowych cykli prania w programach prania tkanin bawełnianych w temp. 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym3) Klasa G jest klasą o najmniejszej, a klasa A o największej efektywności energetycznej.4) W oparciu o standardowy program prania tkanin bawełnianych 60°C przy pełnym załadowaniu oraz standardowy program prania tkaninbawełnianych 40°C przy częściowym załadowaniu5) "standardowy program prania tkanin bawełnianych 60°C" oraz "standardowy program prania tkanin bawełnianych 40°C" są tostandardowe programy prania, do których odnosi się informacja na etykiecie i kartach. Programy te są odpowiednie do prania normalnieubrudzonych tkanin bawełnianych i są najbardziej skutecznymi programami pod względem połączonego zużycia energii i wody.2200. 9540. 9950. 757110401074

Strona: 22

21Jeśli po sprawdzeniu informacji w części dotyczącej rozwiązywania problemów występującegoproblemu nie można rozwiązać, Sprawdź kartę gwarancyjną dołączoną do produktu.Haier WłochyNumer telefonu działu obsługi posprzedażnej: 199-100912Haier HiszpaniaNumer telefonu działu obsługi posprzedażnej (Hiszpania i Portugalia): 902 50 91 23Haier Niemcy:)f0180 5 39 39 99 / 0820 00 12 05Haier Wielka BrytaniaNumer telefonu działu obsługi posprzedażnej: 0845 077 7750Haier FrancjaNumer telefonu działu obsługi posprzedażnej: 01 73 79 48 05Obsługa posprzedażnaHaier PolskaNumer telefonu działu obsługi posprzedażnej: 801 081 314 lub 22 585 1111

Instrukcje i przepisy Podręcznik Haier Hw100 1411n F

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i przepisy Podręcznik Haier Hw100 1411n F

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i przepisy Podręcznik Haier Hw100 1411n F