Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Black And Decker Dv1010ecl

Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Black And Decker Dv1010ecl jest dostępna w celu pomocy w instalacji, konserwacji i naprawie urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznych praktyk i procedur, jak również instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji tego urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące części zamiennych, które są dostępne do zakupu, jeśli konieczna jest wymiana jakiejkolwiek części. Instrukcja może również zawierać informacje na temat usług naprawczych, które są dostępne w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Black And Decker Dv1010ecl

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker BDPR400. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker BDPR400, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker BDPR400. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker BDPR400 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker BDPR400

Strona: 1

www. blackanddecker. eu509211-35 PLTłumaczenie oryginalnej instrukcjiElektronarzędzie dlamajsterkowiczaINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL BDPR400

Strona: 2

6POLSKIZastosowanie zgodne z przeznaczeniemWałek malarski Speedy Roller™ firmy Black & Deckerjest przeznaczony do malowania ścian i sufitów w po-mieszczeniach wewnętrznych. Urządzenie to nie nadajesię do celów profesjonalnych.Przepisy bezpieczeństwaOstrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamiesz-czone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić dourazu ciała.♦ Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnieprzeczytaj niniejszą instrukcję.♦ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniemzastosowanie urządzenia. Używanie akcesoriówlub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,lub obsługiwanie urządzenia w sposób niezgodnyz opisem grozi doznaniem urazu.♦ Przechowuj niniejszą instrukcję.Zastosowanie urządzenia♦ Nie napełniaj wałka malarskiego odkamieniaczem,substancjami z zawartością alkoholu ani środkamizapachowymi lub czyszczącymi, ponieważ mogąone uszkodzić urządzenie i zagrozić bezpieczeństwupracy.Po użyciu♦ Nieużywane urządzenie przechowuj w suchymmiejscu.♦ Dzieci nie powinny mieć dostępu do przechowywa-nych urządzeń.Kontrola i naprawy♦ Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nie zawierauszkodzonych elementów, czy jakieś części niesą pęknięte, czy wyłącznik jest sprawny i czy niewystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogłybynegatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.♦ Nie używaj urządzenia, gdy jakaś jego część jestuszkodzona.♦ W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawęlub wymianę jednemu z naszych autoryzowanychwarsztatów serwisowych.♦ Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkol-wiek części nieopisanych w tej instrukcji.Bezpieczeństwo innych osób♦ Zabrania się używania tego urządzenia przezdzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osóbniedoświadczonych, chyba że znajdują się podnadzorem odpowiedzialnej osoby.♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.Pozostałe zagrożeniaPrzy korzystaniu z urządzeń występują dodatkowezagrożenia być może nieuwzględnione w przepisachbezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadkuniewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bez-pieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeńzabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.Zaliczają się do nich:♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracającychsię/ruchomych elementów.♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianieelementów lub akcesoriów.♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urzą-dzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwyw pracy.Oznaczenia na urządzeniuNa urządzeniu umieszczono następujące piktogramy:Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanieurazu, przed użyciem przeczytaj instrukcjęobsługi.Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie niepalnychcieczy.Ostrzeżenie! Trzymaj inne osoby z dala odmiejsca pracy.Ostrzeżenie! Zakładaj maskę przeciwpyłową.Ostrzeżenie! Zakładaj okulary ochronne.Elementy urządzeniaUrządzenie to zawiera niektóre lub wszystkie spośródwymienionych niżej elementów.1. Tłoczysko2. Dźwignia rękojeści3. Zbiornik na farbę4. Podpórka boczna5. Zawór napełniający6. Przycisk zwalniający głowicy7. Głowica wałka8. Wałek9. Tacka ociekowaMontażMocowanie rękojeści (rys. A)♦ Nasuń rękojeść (10) na zbiornik na farbę (3) aż dopomarańczowego pierścienia (11).♦ Nakręć pierścień (11) na rękojeść (10) i mocno godokręć.Mocowanie głowicy wałka (rys. B)♦ Wsuń drążek (12) w głowicę wałka (7), uważając, bypierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym(13) znalazł się w głowicy (7), i dosuń do niej czarnypierścień (14).♦ Nakręć pierścień (14) na głowicę (7) i mocno goMocowanie wałka na głowicy (rys. C)♦ Posmaruj wazeliną elementy (15) ramy wałka (16).

Strona: 3

7♦ Nasuń kompletny wałek (8) na ramę (16).Wskazówka: Sprawdź, czy zewnętrzny kapturek wałkazatrzasnął się na końcu ramy.Mocowanie tacki ociekowej (rys. D)Tacka ociekowa zapobiega pryskaniu i ściekaniu farbypodczas malowania, a zwłaszcza sufitów.♦ Zamocuj tackę ociekową (9) na ramie wałka (16),obejmując nią wałek (8).♦ Obróć tackę do żądanej pozycji.Wskazówka: Tacka zapobiega też ściekaniu farby, gdywałek malarski Speedy Roller™ opiera się na podpórcebocznej i nie jest używany. Usytuuj tackę pod wałkiem.ZastosowanieNapełnianie zbiornika farbą (rys. rys. E i F)Wskazówka: Gdy wałek malarski Speedy Roller™ jestużywany po raz pierwszy, prawie cała farba znajdującasię w zbiorniku zostaje zużyta na nasycenie materiałuwałka. Może wtedy zaistnieć konieczność ponownegonapełnienia zbiornika farbą.♦ Wsuń wąski koniec węża napełniającego (17) w ot-wór na spodzie zacisku do pojemnika z farbą (18)i wciśnij go ostrożnie aż do zatrzaśnięcia na swoim♦ Przyczep zacisk (18) do krawędzi pojemnika z farbą.Wskazówka: W przypadku głębszych pojemników nasuńprzezroczysty wąż o średnicy wewnętrznej 19 mm nażebra węża napełniającego, by w ten sposób go prze-dłużyć, i zamocuj zaciskiem z boku kubła. Utnij dolnykoniec przezroczystego węża pod niewielkim kątem.Odpowiednie węże można nabyć w większości sklepówz materiałami budowlanymi.♦ Górną część węża napełniającego (17) posmarujniewielką ilością wazeliny.♦ Przytrzymując wałek malarski Speedy Roller™ podkątem 45 °, nasadź zawór napełniający (5) na wążnapełniający (17). Ostrożnie naciśnij Speedy Rol-ler™ do dołu, by całkowicie objąć wąż napełniający.Wskazówka: Sprawdź, czy pomarańczowy kapturekzaworu napełniającego (19) jest całkowicie objętykołnierzem zacisku do pojemnika z farbą.♦ Silnie pociągnij tłoczysko (1) do tyłu, by wciągnąć far-bę do zbiornika wałka malarskiego Speedy Roller™i by wytworzyć wystarczająco wysokie ciśnienie,które jest niezbędne do prawidłowego połączeniazaworu napełniającego i węża napełniającego.♦ Powoli ściągnij Speedy Roller™ z węża napełniają-cego.Wskazówka: Gdy za pierwszym razem nie uda sięcałkowicie napełnić wałka malarskiego, ponownie powoliwyciśnij farbę do pojemnika i jeszcze raz zassij ją tłoczy-skiem. Zadbaj przy tym o zachowanie prawidłowego kątai upewnij się, czy kołnierz zacisku całkowicie obejmujepomarańczowy kapturek.Regulacja kąta ustawienia głowicy wałka(rys. G i H)Głowicę wałka można ustawić pod jednym z trzechróżnych kątów.♦ Naciśnij i przytrzymaj pomarańczowy przyciskzwalniający (6) na głowicy wałka (7).♦ Obróć głowicę (7), aż znajdzie się pod żądanymkątem.Wskazówka: Przy normalnym malowaniu wybierz prosteustawienie, a w trudno dostępnych miejscach i przy ma-lowaniu w pobliżu sufitu lub krawędzi - kąt 40 ° lub 80 °.Wskazówka: By jeszcze bardziej ułatwić malowanieprzy głowicy ustawionej pod żądanym kątem, możnateż obrócić rękojeść (10). By to zrobić, poluzuj pierścień(11), odpowiednio ustaw rękojeść i ponownie dokręćpierścień (rys. H).Malowanie wałkiem Speedy Roller™(rys. I i J)♦ Tocząc wałek po ścianie, naciskaj tłoczysko (1) lubdźwignię rękojeści (2), by nasycać materiał wałkafarbą.Wskazówka: Pierwsze nasycenie wałka może wymagaćzużycia całej farby z pierwszego napełnienia. W razie po-trzeby uzupełnij farbę w zbiorniku wałka Speedy Roller™.Pomocne wskazówki♦ Dźwignię rękojeści naciskaj tylko tyle, ile potrzebafarby.♦ Gdy przy malowaniu nie powstaje jednolita po-wierzchnia, to znaczy że potrzeba więcej farby.♦ Gdy wałek ślizga się po powierzchni, zmniejsz ilośćdoprowadzanej farby.♦ W rękojeści może się znajdować wazelina. Jestona potrzebna do prawidłowego działania wałkamalarskiego, ale nie ma wpływu na samą farbę.♦ Gdy Speedy Roller™ nie jest używany, umieśćgo na podpórce bocznej (4) z tacką ociekową (9)usytuowaną pod wałkiem.Odprowadzanie nadmiaru farby dopojemnika (rys. K do M)♦ Oprzyj kciuk na pomarańczowym kapturku zaworunapełniającego (19).♦ Wycofaj tłoczysko (1), by wyssać nadmiar farbyz ramy wałka i wciągnąć ją do węża.♦ Całkowicie wciśnij tłoczysko do wnętrza wałkamalarskiego.♦ Zdejmij wałek (8). W tym celu jedną ręką chwyćzewnętrzny kapturek wałka (20), a drugą - ramę(16) i kciukiem wypchnij wałek z zatrzasku.Wskazówka: Załóż przy tym rękawiczki jednorazowegoużytku lub plastikowy worek na wałek, by nie zabrudzićsobie rąk.♦ Zgarnij nadmiar farby z wałka do pojemnika.♦ Zdejmij wewnętrzny kapturek wałka. W tym celuwłóż metalową rurkę ramy do kapturka skośnie nagłębokość ok. 2 do 3 cm.

Strona: 4

8♦ Ostrożnie pociągnij ramę do siebie.♦ Wyjmij rdzeń z walka.♦ Opróżnij wałek z pozostałej farby.♦ Zdejmij zewnętrzny kapturek (20). W tym celu wpro-wadź rurkę do wałka i ostrożnie wypchnij kapturek.Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy♦ Stosuj wyłącznie perforowany materiał do wałkówSpeedy Roller™ firmy Black & Decker (nr zamówie-niowy BDPRA09-XJ i BDPRA18-XJ). Nie używajstandardowych materiałów.♦ Przed rozpoczęciem malowania sprawdź materiałwalka, czy nie wymaga umycia i wysuszenia.♦ Gdy wałek malarski Speedy Roller™ jest używanypo raz pierwszy, prawie cała farba znajdująca sięw zbiorniku zostaje zużyta na nasycenie materiałuwałka. Może wtedy zaistnieć konieczność ponow-nego napełnienia zbiornika farbą.♦ Przy naciskaniu tłoczyska lub dźwigni rękojeści toczwałek, by nie powstały zacieki.♦ Nie naciskaj tłoczyska ani dźwigni rękojeści, gdywałek ślizga się lub cieknie.♦ Przy malowaniu w ciasnych miejscach napełnijSpeedy Roller™ tylko częściowo lub obróć ramę.W ten sposób zmniejsza się całkowitą długość wałka♦ Gdy wałek malarski Speedy Roller™ ma nie byćdłuższy czas używany, włóż wałek do plastikowejtorby i usuń z niej jak najwięcej powietrza, by zapo-biec wysychaniu.♦ Sprawdź, czy używana farba daje się usunąć ben-zyną ekstrakcyjną (farby olejne) lub ciepłą wodąz mydłem (farby wodne).♦ Stosuj odpowiednie folie okryciowe, by zabezpieczyćpodłogę i inne przedmioty w pomieszczeniu w razieniezamierzonego pryśnięcia farby.♦ Przy korzystaniu z podpórki bocznej zawsze ustawiajgłowicę w prostej pozycji i zmniejsz ciśnienie, niecowyciągając tłoczysko.Konserwacja i czyszczenieCzyszczenie wałka malarskiego SpeedyRoller™ (rys. O do T)♦ Zdejmij materiał z wałka.♦ Wciśnij wąż napełniający bezpośrednio do zaworunapełniającego. By usunąć farbę wodną, zanurzwąż w ciepłej wodzie z mydłem i przynajmniej 5 razywsuń i wysuń tłoczysko. By usunąć farbę olejną,zamiast wody użyj odpowiedniego rozpuszczalnika,zalecanego przez producenta, i zutylizuj roztwórzgodnie z przepisami o ochronie środowiska.Wskazówka: Przy opisanym wyżej czyszczeniu sko-rzystaj z odpowiedniego zlewu, wanny lub pojemnika.Zmień wodę, gdy się zabrudzi lub przy przechodzeniudo następnej operacji.♦ Zdejmij wąż napełniający. Następnie zanurz ramęwałka, pilnując, by także zawór napełniający znalazłsię pod wodą. Przynajmniej 5 razy wsuń i wysuńtłoczysko (rys. P).Wskazówka: Gdy masz do dyspozycji tylko małypojemnik, obróć wałek do pozycji 80 °, by się zmieściłw pojemniku (rys. Q).♦ Zdejmij ramę wałka i w razie potrzeby kontynuujczyszczenie. Zanurz rękojeść w ciepłej wodziez mydłem i przynajmniej 5 razy wsuń i wysuń tło-czysko.Wskazówka: Wytrzyj pozostałą farbę z końca tłoczyska(1).♦ Odkręć kapturek zaworu (19), wyjmij uszczelkęzgarniającą (22) i zawór typu „kaczy dziób” (21),a następnie je oczyść. Wypłucz pozostałe elementyi spuść całą ciecz z wałka malarskiego SpeedyRoller™ (rys. S).♦ Zdejmij wąż z ramy (jeżeli to konieczne) przezściśnięcie zacisków węża. Wypłucz ramę i wąż.Ponownie załóż wąż i zamocuj go zaciskami (24)(rys. T).Wskazówka: Stosuj wyłącznie perforowany materiałdo wałków Speedy Roller™ firmy Black & Decker (nrzamówieniowy BDPRA09-XJ i BDPRA18-XJ). Nie używajSmarowanie wałka malarskiego SpeedyRoller™ (rys. U do X)Smarownie zmniejsza normalne zużycie i powinno sięto robić po czyszczeniu i przed każdym użyciem wałka.♦ Obróć w lewo pierścień gwintowany (11) w pobliżurękojeści, by móc ją odłączyć wraz z tłoczyskiem.Wskazówka: Przy ponownym montażu pomarańczo-wy pierścień gwintowany (11) powinien być zwróconyw stronę rękojeści.♦ Nałóż wazelinę na i pomiędzy gumowe uszczelki(25). Przy ponownym montażu uważaj, by nie zagiąćani nie uszkodzić tych uszczelek. Mocno dokręćpierścień.♦ Posmaruj wazeliną zawór typu „kaczy dziób” (21)i uszczelkę zgarniającą (22), włóż je na swoje miej-sce i ponownie nakręć kapturek zaworu (19).♦ Posmaruj wazeliną wewnętrzne uszczelki kapturkówwałka (26) i ponownie złóż wałek. W tym celu umieśćrdzeń (27) w materiale (28) i zamocuj kapturki tak,jak pokazano na rysunku.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieciz gospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wy-rób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz gojuż potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wy-rzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynieoddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobówi opakowań niektóre materiały mogą być odzy-skane i ponownie wykorzystane. W ten sposóbchroni się środowisko naturalne i zmniejszapopyt na surowce

Strona: 5

9Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają oneoddawania zużytych urządzeń powszechnego użytkudo specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązująsprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowegowyrobu.Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wypro-dukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodniez obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu na-prawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstwhandlowych firmy Black & Decker, które udzielająinformacji o warsztatach serwisowych. Listę tych przed-stawicielstw i wszystkich warsztatów znajdziesz takżew Internecie pod adresem: www. 2helpU. com.Dane techniczneBDPR400Pojemność ml 650Masa kg 1, 4

Strona: 6

10Black & DeckerWARUNKI GWARANCJI:Produkty marki Black & Decker reprezentująbardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dlanich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejszewarunki gwarancji nie pomniejszają praw klientawynikających z polskich regulacji ustawowychlecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważnana terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Black & Decker gwarantuje sprawne działanieproduktu w przypadku postępowania zgodnegoz warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisa-nymi w instrukcji obsługi.Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowewyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączo-na oddzielna karta gwarancyjna oraz elementywyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki pro-duktu spowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktuoraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za pośrednictwem punktu sprzedażywraz z dokumentami wymienionymi powyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwa-rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie kosztyzwiązane z zapewnieniem bezpiecznegoopakowania, ubezpieczeniem i innym ryzy-kiem ponosi Klient. W przypadku odrzuceniaroszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy-łany do miejsca nadania na koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyj-ny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-go odnośnie zasadności zgłaszanych usterekjest decyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewłaściwym użytkowaniem lubużywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsługi lub przepisamibezpieczeństwa. W szczególności profe-sjonalne użytkowanie amatorskich narzędziBlack & Decker powoduje utratę gwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciążaniem narzędzia, któreprowadzi do uszkodzeń silnika, przekładnilub innych elementów a także stosowa-niem osprzętu innego niż zalecany przezBlack & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-łane nimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innychklęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypad-ków, korozji, normalnego zużycia w eksploa-tacji czy też innych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plom-by gwarancyjne lub, które były naprawianepoza Centralnym Serwisem Gwarancyjnymlub były przerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urzą-dzenia oraz elementy ulegające naturalnemuzużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy han-dlowe, które sprzedały produkt, nie udzielająupoważnień ani gwarancji innych niż określo-ne w karcie gwarancyjnej. W szczególnościnie obejmują prawa klienta do domaganiasię zwrotu utraconych zysków w związkuz uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikają-cych z niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09zst00173187 - 16-02-2012

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Agregaty malarskie
Model/nazwa:
BDPR400
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker BDPR400

Nasze produkty ułatwiają sprzątanie i sprawiają, że masz więcej czasu. Na to, co kochasz!

BLACK+DECKER POWERCONNECT

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydajnych elektronarzędzi do majsterkowania, produktów do pielęgnacji ogrodu, czy też uniwersalnych urządzeń do sprzątania, aby odświeżyć dom - poradzisz sobie bez problemu dzięki POWERCONNECT.

Więcej Mocy

Wyższy moment obrotowy i dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora dzięki zastosowaniu siników bezszczotkowych.

Pozostaw swój dom idealnie czysty, dzięki odkurzaczowi.

BLACK+DECKER® 18V POWERSERIES Extreme 4-w-1, zaprojektowanemu z myślą o ułatwianiu Twojego życia.

Kompatybilność z systemem 18V.

Ponieważ ten produkt jest częścią platformy akumulatorowej 18V, możesz wyjąć akumulator i użyć go w innym narzędziu 18V B+D - to takie proste!

Moc Tworzenia

Moc tworzenia na wyciągnięcie ręki, dzięki elektronarzędziom BLACK+DECKER. Możliwości są ograniczone jedynie Twoją wyobraźnią.

Śledź nas w social mediach!

Zainspiruj się i podziel się swoimi projektami #BLACKANDDECKER.

Darmowe pobieranie PDF Instrukcja Zastosowanie & Konserwacja dla Black & Decker TRO700W Piekarniki

Popularność:

520 wyświetleniaPrzelicz strony:15 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:1. 3 Mb

Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Black And Decker Dv1010ecl

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Black And Decker Dv1010ecl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Black And Decker Dv1010ecl